El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) exercirà el Dret de Petició recollit a l'Article 29 de la Constitució per tal que les seves funcions no li siguin usurpades, ja que el coordinador/a de benestar i protecció definit a la Llei de Protecció a la Infància i l'Adolescència davant la Violència és clarament un educador/a social.

El Ministre d'Afers Socials i Agenda 2030, en el seu primer acte legislatiu dirigit a la infància, deixa de banda els educadors i les educadores socials en la tramitació de dues lleis que afecten la infància en risc d'exclusió social.

El desenvolupament de la Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE) i de la Llei de Protecció a la Infància i l'Adolescència davant la Violència, exclou l'Educació Social en competències socioeducatives pròpies. D'aquesta manera, crea la figura del delegat o delegada de benestar i protecció i li atribueix funcions pròpies dels educadors i les educadores socials en el sistema educatiu.

Davant de qüestions tan important com l'assetjament escolar, el ciberassetjament, el maltractament i l'explotació infantil i la violència sexual, la llei ha de garantir una acció socioeducativa desenvolupada per experts i especialistes qualificats per fer-ho.

Per tot això, des del CGCEES, instem el Consell de Ministres i al Congrés dels Diputats a considerar la inclusió d'educadores i educadors socials en tots els centres educatius, assignant-los, entre d'altres, la funció de coordinador/a de benestar i protecció, descrites al Projecte de Llei de Protecció a la Infància i l'Adolescència davant la Violència, així com la inclusió d'educadors i educadores socials als centres educatius dins de la Llei Orgànica de Modificació de la LOE (LOMLOE).

D'aquesta manera, es permet garantir la protecció i el desenvolupament integral de la infància a través del sistema educatiu com a pilar bàsic de l'Estat del Benestar.


Per saber-ne més: