• Llei de creació del CEESC
    Llei 15/1996, de 15 de novembre per la qual es crea el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per a complir els seus fins.