El CEESC agrupa el col·lectiu d’educadores i educadors socials que exerceixen la professió a Catalunya.

Una de les finalitats del CEESC és la de vetllar per les condicions de qualitat en què es dóna la nostra pràctica professional, amb l’objectiu d’aconseguir una millora en la qualitat de vida de les persones i dels col·lectius que atenem.

Per fer-ho, el CEESC manté relacions intenses amb les institucions, administracions públiques, mitjans de comunicació i amb la societat en general, i promou el reconeixement social i professional de l’educació social. El CEESC és també un espai per compartir i generar coneixement i discurs envers la nostra professió.

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya  és una corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Es regeix pels seus Estatuts, per la LLEI 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, i per l'altra legislació comunitària, estatal o autonòmica que l'afecti.

Llei de creació del CEESC.