Documents

> Codi de de Bones Pràctiques en la contractació pública de serveis d’atenció a les persones.

> DECRET 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011 (actualment vigent).

Se n'han modificat diversos serveis:

Convenis col·lectius

> Acord parcial de la Comissió negociadora del Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut

> Conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2011 a 2016

> Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018

> Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d'aguts, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el Servei Català de Salut

> Conveni col·lectiu d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya (2019-2022)

> II Conveni col·lectiu de treball per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç de Catalunya

> RESOLUCIÓ EMT/410/2024, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del X Conveni col·lectiu de treball de Catalunya de residències, centres de dia i llars residències per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual (codi de conveni núm. 79001195011996)

> Resolució de 5 de desembre de 2016, de la Direcció general d'Ocupació, per la qual es registra i publica la sentència de l'Audiència Nacional relativa a la VI Conveni col·lectiu estatal del sector de serveis d'atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l'autonomia personal

> Resolución de 22 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la modificación del IV Convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores

> IX Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada

> Convenio colectivo de acción e intervención social 2022-2024 (estatal)

> RESOLUCIÓ EMT/392/2024, d’1 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’acord de revisió salarial per a l’any 2023 del Conveni col·lectiu autonòmic de Catalunya del sector de l’atenció a la gent gran (GERCAT)

Acord Interprofessional de Catalunya 2018-2020

Enllaços d'interès

Portal Jurídic de la Generalitat de Catalunya.