Em puc desgravar la quota col·legial?

Sí, però cal tenir en compte la següent informació: En cas que estiguis inscrit a la borsa de perits judicials…

Sí, però cal tenir en compte la següent informació:

 • En cas que estiguis inscrit a la borsa de perits judicials o en registre de persones mediadores del Centre de Mediació de Catalunya, pots incloure la quota col·legial a la casella [0015].
 • Si treballes com a autònom/a pots incorporar la quota en la casella [0202].
 • Si no compleixes amb cap d’aquestes opcions anteriorment mencionades, et pots desgravar la quota com a donació a entitats que fomenten l'ús de la llengua catalana, ja que el CEESC forma part del Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. En aquest cas pots incloure el 15% de la quota, amb el límit del 10% de la quota integra autonòmica [casella 1001]

Atenció: les persones mediadores, perits judicials i autònoms, no es poden desgravar la quota com a donació, ja que la despesa de la quota col·legial és deduïble de la seva activitat professional i, per tant, no es pot aplicar la donació com a desgravable, ja que obtenen una contraprestació.

Posted 1 year agoby sort

Em vull col·legiar. Com ho puc fer?

>>Omple aquest formulari i t'enviarem la informació necessària per col·legiar-te al CEESC. Es pot col·legiar tota aquella persona que tingui…

 

>>Omple aquest formulari i t'enviarem la informació necessària per col·legiar-te al CEESC.

Es pot col·legiar tota aquella persona que tingui el títol de diplomat o graduat en Educació Social, o bé que hagi estat habilitat per qualsevol col·legi d’Educació Social de l’Estat espanyol.

Posted 1 year agoby sonicodi

Quant costa donar-se d'alta? 

Consulta les quotes col·legials a la pàgina Col·legia’t > Quotes.

Consulta les quotes col·legials a la pàgina Col·legia’t > Quotes.

Posted 1 year agoby sort

És obligatori col·legiar-se per a l’exercici de la professió d’educació social?

Tot i que recomanem la col·legiació, en el cas dels professionals de l’educació social, a Catalunya, la col·legiació no és…

Tot i que recomanem la col·legiació, en el cas dels professionals de l’educació social, a Catalunya, la col·legiació no és obligatòria.

El CEESC té com a missió la regulació de l'exercici de la professió, proporciona serveis als col·legiats per tal que potenciïn l’excel·lència, així com informació, orientació sobre l’exercici de la professió, seguretat, rigor, control deontològic per tal que respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.

El CEESC és un espai per compartir, generar coneixement i discurs envers la professió d'educador/a social. Amb els serveis que oferim volem ajudar a crear consciència de col·lectiu i a visualitzar tot allò que podem fer, tot allò que podem rebre i tot allò que globalment doni sentit a seguir pertanyent i participant en el CEESC.

Posted 1 year agoby sort

El CEESC pot participar en la negociació d’un conveni col·lectiu? Quina diferència hi ha entre un col·legi professional i un sindicat?

No. Els col·legis professionals no podem formar part de la negociació col·lectiva, ja que aquesta funció és exclusiva dels sindicats…

No.

Els col·legis professionals no podem formar part de la negociació col·lectiva, ja que aquesta funció és exclusiva dels sindicats i la patronal.

Un col·legi professional és una organització que agrupa professionals d'una determinada àrea, amb l'objectiu de protegir els interessos de la professió i garantir la qualitat dels serveis que s'hi presten.

Els col·legis professionals estableixen estàndards de formació, ètica i conducta per als seus membres, i poden oferir serveis com la certificació de competències i la defensa dels interessos dels professionals davant dels governs i altres organismes.

D'altra banda, els sindicats són organitzacions que agrupen els treballadors d'un sector o indústria específica, amb l'objectiu de protegir els drets laborals i millorar les condicions de treball.

Els sindicats negocien amb els ocupadors en nom dels seus membres per a establir millors salaris, beneficis i condicions laborals. També poden proporcionar serveis com la representació legal i la defensa dels drets laborals dels treballadors.

En resum, mentre que els col·legis professionals se centren en la protecció i millora de la qualitat de la professió i els seus membres, els sindicats se centren en la protecció i millora de les condicions laborals dels treballadors en un sector o indústria específica.

Posted 1 year agoby sort

Puc signar informes, dictàmens, diagnòstics, etc. amb el número col·legial?

Sí. Els Estatuts del CEESC en l’article 29 punt 1, sobre emissió d’informes indica que “tots els treballs professionals que…

Sí.

Els Estatuts del CEESC en l’article 29 punt 1, sobre emissió d’informes indica que “tots els treballs professionals que hagin d'emetre's documentalment, com ara informes, dictàmens, diagnòstics i altres, hauran de ser firmats pel professional, el qual hi farà constar el seu número de col·legiada”.

El fet que un professional de l’educació social signi amb el seu número col·legial dona garanties tant a l’entitat contractant (administració pública, empresa o entitat) com a la ciutadania de la seva professionalitat i la qualificació de la signant. El número col·legial és un identificador únic i personal que s'assigna a cada professional registrat en el seu col·legi, i s'utilitza per a verificar el seu estat de registre i assegurar-se que està autoritzat per a exercir la seva professió.

Posted 1 year agoby sort

Soc col·legiada i vull trobar feina. Quins serveis té el CEESC per ajudar-me a trobar-ne?

El CEESC posa a la teva disposició diversos serveis: Borsa de treball (pots consultar les ofertes de treball a la…

El CEESC posa a la teva disposició diversos serveis:

Posted 1 year agoby sort

Com es divideixen els grups de classificació professionals a la Funció Pública?

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic…

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix, a l’article 76 sobre els grups de classificació professional del personal funcionari de carrera, que els cossos i escales es classifiquen, d’acord amb la titulació exigida per accedir-hi, en els grups següents:

Grup A. Dividit en dos subgrups, A1 i A2.

Per accedir als cossos o escales d’aquest grup s’exigeix tenir el títol universitari de grau. En els supòsits en què la Llei exigeixi un altre títol universitari, és aquest el que s’ha de tenir en compte.

La classificació dels cossos i escales en cada subgrup està en funció del nivell de responsabilitat de les funcions que s’han d’exercir i de les característiques de les proves d’accés.

 • Grup B. Per accedir-hi s’exigeix tenir el títol de tècnic superior.

 • Grup C. Dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés.
  • C1: títol de batxiller o tècnic.
  • C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Posted 3 months agoby sort

Amb la diplomatura o el grau en Educació Social podem ser funcionaris del grup A1?

La classificació professional que s’estableix en la disposició transitòria tercera del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual…

La classificació professional que s’estableix en la disposició transitòria tercera del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, determina que:

“1. Fins que no es generalitzi la implantació dels nous títols universitaris a què es refereix l’article 76, per accedir a la funció pública continuen sent vàlids els títols universitaris oficials vigents a l’entrada en vigor d’aquest Estatut.

2. Transitòriament, els grups de classificació existents a l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, s’han d’integrar en els grups de classificació professional de funcionaris que preveu l’article 76, d’acord amb les equivalències següents:

Grup A: subgrup A1

Grup B: subgrup A2

Grup C: subgrup C1

Grup D: subgrup C2

Grup E: agrupacions professionals a què fa referència la disposició addicional sisena

3. Els funcionaris del subgrup C1 que tinguin la titulació exigida es poden promocionar al grup A sense necessitat de passar pel nou grup B, d’acord amb el que estableix l’article 18 d’aquest Estatut”.

La disposició transitòria tercera és igual d’important o més que l’article 76. Abans, els grups eren A, B, C D i E, essent el Grup B el de diplomats. La disposició transitòria tercera equipara els diplomats al Subgrup A2. És a dir, tots els graus actuals equivalents a antigues diplomatures són Subgrup A2 i els graus actuals equivalents a antigues llicenciatures són Subgrup A1.

Aquesta disposició transitòria està vigent “hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76”.

Alguns professionals han començat a reclamar ser considerats A1, en comptes d’A2, ja que des del 2014, tots els nous professionals estan en possessió d’un grau universitari. Per aquest motiu es considera que tothom, amb diplomatura o amb grau, hauria de ser al Subgrup A1. És a dir: tothom hauria de cobrar el mateix sou base si tenen la mateixa titulació de grau (no els complements específics i de destinació).

Els diplomats i diplomades també haurien d’estar al Subgrup A1 en virtut de la correspondència del títol de diplomat al de graduat.

Per fer realitat aquest canvi de l’A2 a A1 s’ha de:

 • O bé modificar l’article 76 de l’EBEP establint un únic Grup A per tal que el salari base sigui el mateix per a tots els llocs adscrits al Grup A (això afectaria a tots els graus, així com a les antigues diplomatures i llicenciatures convalidades).
 • O bé modificar el sistema de classificació fent servir els nivells MECES (d’acord amb els crèdits, graduat, màster i doctorat). El Govern d’Espanya s’ha compromès a estudiar la possible modificació del MECES.
Posted 3 months agoby sort

Em vull donar de baixa de Quaderns d'Educació Social. Com ho de fer?

Per tal de donar-te baixa de Quaderns, omple aquest formulari entre l'1 de gener i el 28 de febrer i…

Per tal de donar-te baixa de Quaderns, omple aquest formulari entre l'1 de gener i el 28 de febrer i et retornarem l'import que ja hagis pagat i et donarem de baixa dels Quaderns de l'any en curs.

Si ho fas a partir de l'1 de març, et donarem de baixa dels Quaderns de l'any vinent.

Posted 6 months agoby sort

Per què les persones habilitades no poden optar a places de funcionari de carrera? A quins llocs de feina pot optar un habilitat dins de l’administració pública?

Hi ha dos tipus de relació de treball amb l’administració pública: Funcionari/ària de carrera Personal laboral 1. Funcionari/ària de carrera…

Hi ha dos tipus de relació de treball amb l’administració pública:

 1. Funcionari/ària de carrera
 2. Personal laboral

1. Funcionari/ària de carrera

L’accés com a funcionari/ària de carrera està regulat per l’article 76 sobre els grups de classificació professional del funcionari de carrera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP):

“Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

C1: Título de Bachiller o Técnico.

C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”.

Això significa que no es pot accedir a una plaça de funcionari de carrera A1 o A2 sense estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent –és a dir, diplomatura o qualsevol altra titulació universitària que la llei qualifiqui com a "equivalent" a la de Grau. L'habilitació no homologa cap titulació universitària. No és la seva finalitat ni té aquesta capacitat.

Ara bé, una cosa és que no es pugui accedir a una plaça A1/A2 sense titulació universitària o equivalent i una altra cosa és la titulació concreta que demanen les bases de la convocatòria. I aquí no només hem de tenir en compte l'EBEP, sinó també altres lleis de l'Administració autonòmica i local.

És a dir, hi ha determinats cossos que, per ocupar les places que hi són adscrites, requereixen una titulació o titulacions específiques que no poden ser inferiors a la del grup de classificació al qual pertany la plaça en concret d'aquell cos.

Pel que fa a l'Administració autonòmica (Generalitat de Catalunya), l'any 2002 va aprovar la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomats de la Generalitat. Per poder treballar com a educador/a social a la Generalitat de Catalunya, cal estar en possessió de la titulació universitària d'Educació Social –diplomatura o grau– o complir amb els requisits que marquen els articles 4, 6 i 7 d’aquesta llei.

En relació amb l'Administració Local, hem de tenir en compte els articles 170 i 171 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, els quals estableixen:

«Art. 170
1. Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial los que tengan atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio.

2. Los puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios de servicios especiales podrán existir en cualquier clase de Corporación.

3. El personal que forme parte de los Servicios de Informática de las Corporaciones locales, que no resulte incluido en las Subescalas de Administración General, será clasificado según la naturaleza de su especialidad y los títulos exigidos para su ingreso, en la clase que corresponda de las Subescalas Técnicas o de Servicios Especiales.

Art. 171
1. Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración Especial, los funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales.

En atención al carácter y nivel del título exigido, dichos funcionarios se dividen en Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares, y, a su vez, cada clase podrá comprender distintas ramas y especialidades.

2. El ingreso en esta Subescala se hará por oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, y se requerirá estar en posesión del título académico o profesional correspondiente a la clase o especialidad de que se trate; todo ello sin perjuicio de las normas que pueda dictar la Administración del Estado, en uso de la autorización contenida en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.»

Fins a finals de desembre del 2024, les administracions públiques tenen de termini per realitzar els processos d’estabilització de l’ocupació temporal amb l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupació pública. Aquests processos permeten que persones amb qualsevol titulació universitària o equivalent s’hi presentin, i es demana el següent: "Estar en possessió, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les instàncies, del títol universitari de Grau o diplomatura en educació social, o equivalent, o altre títol de diplomat o títol universitari de Grau juntament amb l'habilitació per a l'exercici de la professió d'educador/a social, o equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Formació Professional."

El que permet l'habilitació, en aquests casos, és presentar-se a places d'educador/a social amb qualsevol titulació universitària o equivalent –encara que no sigui la d'Educació Social– quan les bases ho permetin. Això passa perquè la representació legal dels treballadors i treballadores ho ha negociat prèviament amb l'Administració i/o perquè l'Administració disposa de treballadores interines en aquesta situació (potser perquè ocupen la plaça des d'abans de la creació de la carrera o des de poc després de la seva creació).

2.    Personal laboral

En aquests casos, pel que fa a la titulació exigible, l’Administració té major flexibilitat. És a dir, hi ha convocatòries que accepten altres titulacions universitàries més l’habilitació o, fins i tot, només l’habilitació, però l’Administració no té cap obligació de fer-ho.

Posted 1 year agoby sort

Vull treballar a l’estranger. Com puc fer-ho per tal que se’m reconegui el títol universitari

L’educació social no és una professió regulada i, per tant, no hi ha un procés d’homologació de títol. El que…

L’educació social no és una professió regulada i, per tant, no hi ha un procés d’homologació de títol. El que hi ha és un procés de reconeixement de la qualificació professional a través de la normativa que regula, al país d'acollida, l'accés a la professió que es tingui intenció d'exercir.

Per a més informació, consulta l'apartat Reconocimiento de títulos académicos de la web oficial de la Unió Europea.

Posted 1 year agoby sort

Vull treballar a l'administració pública. Com ho he de fer?

Els processos selectius de les administracions compten amb dues fases: L’oferta pública d’ocupació La convocatòria del procés selectiu 1. L’oferta…

Els processos selectius de les administracions compten amb dues fases:

 1. L’oferta pública d’ocupació
 2. La convocatòria del procés selectiu

1. L’oferta pública d’ocupació

L’Administració determina quines són les seves necessitats en matèria de recursos humans que no poden ser cobertes pel personal existent dins de l’administració i que, per tant, requereix la selecció de personal de nou ingrés. En l’anunci de l’oferta pública s’indica el nombre de places, per quin sistema s'escolliran i en quins terminis. L’administració té un termini màxim de tres anys per convocar el procés selectiu.

Només són objecte de l’oferta pública les places de funcionari de carrera o de laboral fix (queden excloses les places de personal eventual i els càrrecs de confiança).

2. La convocatòria del procés selectiu

És la comunicació a les possibles persones interessades de les condicions exigides per poder participar en un procés selectiu de les places incloses prèviament en una oferta pública d’ocupació.

En el servei de borsa de treball del CEESC únicament publiquem els anuncis de la convocatòria del procés selectiu.

Posted 1 year agoby sort

He perdut les contrasenyes per accedir a la borsa de treball. Com ho he fer?

Les contrasenyes per accedir a la borsa de treball són el teu número col·legial i el teu número de DNI…

Les contrasenyes per accedir a la borsa de treball són el teu número col·legial i el teu número de DNI (prova amb la lletra majúscula i, si no funcionés, sense la lletra). En cas que no puguis entrar-hi envia un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Posted 1 year agoby sort

Com puc saber quan sortiran oposicions?

El servei de borsa de treball del CEESC recull totes les oposicions convocades per les diverses administracions públiques i publicades…

El servei de borsa de treball del CEESC recull totes les oposicions convocades per les diverses administracions públiques i publicades en els diversos butlletins oficials.

Pots consultar les ofertes a la borsa de treball i subscriure’t al butlletí d’aquest servei. Els divendres rebràs un missatge amb les novetats del servei (cada sis mesos cal renovar la subscripció al butlletí).

Posted 1 year agoby sort

Com ho he de fer per modificar les meves dades personals i/o econòmiques?

Omple el formulari de Tràmits i gestions. Un cop rebem la teva petició, t’enviarem un missatge amb el formulari corresponent…

Omple el formulari de Tràmits i gestions.

Un cop rebem la teva petició, t’enviarem un missatge amb el formulari corresponent per actualitzar les teves dades.

Posted 1 year agoby sort

Què he de fer per acollir-me a la quota reduïda per a persones aturades?

Cal que presentar la següent documentació: a) Sol·licitud escrita a la Junta de Govern del CEESC. b) Full d'alta al…

Cal que presentar la següent documentació:

a) Sol·licitud escrita a la Junta de Govern del CEESC.

b) Full d'alta al Servei Català d'Ocupació (SOC) que podràs descarregar-te fàcilment a l’apartat d’Informes de la pàgina web del SOC.

c) Certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social amb el resum de cotitzacions, o amb la indicació que no s’ha cotitzat mai (Per poder tramitar-ho truqueu al tel. 901502050 o bé sol·licitant-ho a la web de la Tresoreria)

Envia-la per correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

Aquesta documentació s’ha d’actualitzar cada tres mesos. En cas de no actualitzar-la entenem que la teva situació laboral ha canviat i et girarem la quota sense descompte.
 

Posted 1 year agoby sort

Necessito un certificat conforme estic col·legiada al CEESC

Sol·licita'l a través del formulari de Tràmits i gestions. Aquest certificat no té cap cost.

Sol·licita'l a través del formulari de Tràmits i gestions.

Aquest certificat no té cap cost.

Posted 1 year agoby sort

He de fer un pagament al CEESC. Quin és el número de compte corrent?

Pots fer els pagaments a qualsevol d'aquests dos comptes bancaris: Banc Sabadell ES88 0081 0057 3700 0124 3932 Caixa d'Enginyers…

Pots fer els pagaments a qualsevol d'aquests dos comptes bancaris:

 • Banc Sabadell ES88 0081 0057 3700 0124 3932
 • Caixa d'Enginyers ES05 3025 0001 1714 3312 5596
Posted 1 year agoby sort

Ara em jubilo: què puc fer?

Les col·legiades i col·legiats jubilats podeu sol·licitar la quota anual reduïda per a perceptors sense exercici professional. Pots consultar l’import…

Les col·legiades i col·legiats jubilats podeu sol·licitar la quota anual reduïda per a perceptors sense exercici professional. Pots consultar l’import de la quota aquí.

Per acollir-te a la quota anual reduïda per jubilació cal que ens enviïs un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i ens facis arribar una còpia de la resolució de la Seguretat Social.

El Col·lectiu Sèniors del CEESC està format per col·legiades i col·legiats de més de 60 anys (estiguin o no en actiu) i té l’objectiu de transmetre el seu llegat i el seu saber en un espai que permet la reflexió sobre allò viscut en la pràctica professional al llarg de la seva trajectòria laboral. T’animem a participar-hi!

Posted 1 year agoby sort