Sortides professionals

Per què les persones habilitades no poden optar a places de funcionari de carrera? A quins llocs de feina pot optar un habilitat dins de l’administració pública?

Hi ha dos tipus de relació de treball amb l’administració pública: Funcionari/ària de carrera Personal laboral 1. Funcionari/ària de carrera…

Hi ha dos tipus de relació de treball amb l’administració pública:

 1. Funcionari/ària de carrera
 2. Personal laboral

1. Funcionari/ària de carrera

L’accés com a funcionari/ària de carrera està regulat per l’article 76 sobre els grups de classificació professional del funcionari de carrera del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP):

“Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.

Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.

C1: Título de Bachiller o Técnico.

C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria”.

Això significa que no es pot accedir a una plaça de funcionari de carrera A1 o A2 sense estar en possessió d'una titulació universitària o equivalent –és a dir, diplomatura o qualsevol altra titulació universitària que la llei qualifiqui com a "equivalent" a la de Grau. L'habilitació no homologa cap titulació universitària. No és la seva finalitat ni té aquesta capacitat.

Ara bé, una cosa és que no es pugui accedir a una plaça A1/A2 sense titulació universitària o equivalent i una altra cosa és la titulació concreta que demanen les bases de la convocatòria. I aquí no només hem de tenir en compte l'EBEP, sinó també altres lleis de l'Administració autonòmica i local.

És a dir, hi ha determinats cossos que, per ocupar les places que hi són adscrites, requereixen una titulació o titulacions específiques que no poden ser inferiors a la del grup de classificació al qual pertany la plaça en concret d'aquell cos.

Pel que fa a l'Administració autonòmica (Generalitat de Catalunya), l'any 2002 va aprovar la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'educació social en el cos de diplomats de la Generalitat. Per poder treballar com a educador/a social a la Generalitat de Catalunya, cal estar en possessió de la titulació universitària d'Educació Social –diplomatura o grau– o complir amb els requisits que marquen els articles 4, 6 i 7 d’aquesta llei.

En relació amb l'Administració Local, hem de tenir en compte els articles 170 i 171 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, els quals estableixen:

«Art. 170
1. Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial los que tengan atribuido el desempeño de las funciones que constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio.

2. Los puestos de trabajo a desempeñar por funcionarios de servicios especiales podrán existir en cualquier clase de Corporación.

3. El personal que forme parte de los Servicios de Informática de las Corporaciones locales, que no resulte incluido en las Subescalas de Administración General, será clasificado según la naturaleza de su especialidad y los títulos exigidos para su ingreso, en la clase que corresponda de las Subescalas Técnicas o de Servicios Especiales.

Art. 171
1. Pertenecerán a la Subescala Técnica de Administración Especial, los funcionarios que desarrollen tareas que son objeto de una carrera para cuyo ejercicio exigen las leyes estar en posesión de determinados títulos académicos o profesionales.

En atención al carácter y nivel del título exigido, dichos funcionarios se dividen en Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares, y, a su vez, cada clase podrá comprender distintas ramas y especialidades.

2. El ingreso en esta Subescala se hará por oposición, concurso o concurso-oposición libre, según acuerde la Corporación respectiva, y se requerirá estar en posesión del título académico o profesional correspondiente a la clase o especialidad de que se trate; todo ello sin perjuicio de las normas que pueda dictar la Administración del Estado, en uso de la autorización contenida en el artículo 100.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.»

Fins a finals de desembre del 2024, les administracions públiques tenen de termini per realitzar els processos d’estabilització de l’ocupació temporal amb l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupació pública. Aquests processos permeten que persones amb qualsevol titulació universitària o equivalent s’hi presentin, i es demana el següent: "Estar en possessió, o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les instàncies, del títol universitari de Grau o diplomatura en educació social, o equivalent, o altre títol de diplomat o títol universitari de Grau juntament amb l'habilitació per a l'exercici de la professió d'educador/a social, o equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Formació Professional."

El que permet l'habilitació, en aquests casos, és presentar-se a places d'educador/a social amb qualsevol titulació universitària o equivalent –encara que no sigui la d'Educació Social– quan les bases ho permetin. Això passa perquè la representació legal dels treballadors i treballadores ho ha negociat prèviament amb l'Administració i/o perquè l'Administració disposa de treballadores interines en aquesta situació (potser perquè ocupen la plaça des d'abans de la creació de la carrera o des de poc després de la seva creació).

2.    Personal laboral

En aquests casos, pel que fa a la titulació exigible, l’Administració té major flexibilitat. És a dir, hi ha convocatòries que accepten altres titulacions universitàries més l’habilitació o, fins i tot, només l’habilitació, però l’Administració no té cap obligació de fer-ho.

Posted 1 year agoby sort

Per impartir formació a ESO i a FP, cal estar en possessió del Màster de formació del professorat?

Sí. Els professionals de l’educació social, tant diplomats com amb títol de Grau, podeu accedir a: Cos de professors d'ensenyament…

Sí.

Els professionals de l’educació social, tant diplomats com amb títol de Grau, podeu accedir a:

 • Cos de professors d'ensenyament secundari (ESO i batxillerat) -> Ensenyaments: Formació i orientació laboral i Intervenció sociocomunitària
 • Cos de professors tècnics de formació professional -> Ensenyaments: Serveis a la comunitat

Per poder accedir a aquests dos cossos, cal estar en possessió del Màster de formació del professorat, un màster d’orientació professionalitzadora que té com a objectiu una formació inicial basada en l’adquisició de les competències necessàries per exercir la docència, tant en centres públics, com en els privats, i cursar l'especialitat corresponent que dona accés als Ensenyaments específics.

El Departament d’Educació té un buscador que et permet saber si amb la teva formació universitària pots impartir un ensenyament, mira-ho aquí.

En aquest cercador trobareu quines universitats imparteixin cada especialitat.

Posted 1 year agoby sort

Puc impartir formació a secundària i a formació professional?

Les i els professionals de l’educació social, diplomats o amb títol de grau, podeu accedir al cos d’ensenyament secundari (formació…

Les i els professionals de l’educació social, diplomats o amb títol de grau, podeu accedir al cos d’ensenyament secundari (formació i orientació laboral i intervenció comunitària) i al cos de professors tècnics d’FP (serveis a la comunitat).

Per accedir-hi cal estar en possessió del Màster universitari de Formació del Professorat d’Educació Secundària. Per a més informació sobre aquest màster, consulta en aquest enllaç i busca:

Màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Especialitat Formació i orientació laboral.

Aquest màster dona accés al cos de secundària, especialitat formació i orientació laboral.

Màster universitari de Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, Especialitat Formació Professional de Serveis.

Aquest màster et permet accedir i impartir formació en el cos de professors tècnics de formació professional especialitat serveis a la comunitat. L’especialitat de serveis a la comunitat inclou donar formació als següents cicles d'FP:

 • Animació Sociocultural i Turística
 • Educació Infantil
 • Integració Social
 • Mediació Comunicativa
 • Promoció d'Igualtat de Gènere

Per a més informació sobre el màster, consulteu el lloc web del Departament d’Educació.

L'any 2021, el CEESC va organitzar una càpsula formativa sobre “La figura de l’educador/a social com a docent a cicles formatius”. Pots trobar el vídeo de l’activitat i la relatoria aquí.

Posted 1 year agoby sort

Com puc accedir a la borsa de treball per a professionals de l’Educació Social a les escoles i instituts?

No hi ha una borsa de treball, ja que són ofertes temporals de feina. El Departament d’Educació fa una oferta…

No hi ha una borsa de treball, ja que són ofertes temporals de feina.

El Departament d’Educació fa una oferta temporal de treball i tenen prioritat per accedir-hi, en primer lloc, el personal funcionari de carrera del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, Educació Social i, en el cas que no es presenti cap funcionari de carrera del mateix cos que compleixi els requisits establerts i les capacitats per a la seva ocupació, es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:

 • Diplomatura o Grau universitari en Educació Social o que es trobi en algun dels supòsits de l'article 7 de la Llei 24/2002, de 18 de novembre, de creació de l'especialitat d'Educació Social en el cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, modificat per l’article 63 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.
 • Certificat de nivell de suficiència de català (C1) de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.

Quan s’obri l’oferta temporal de treball ho comunicarem a través del servei de Borsa de Treball del CEESC.

Posted 1 year agoby sort

Amb el títol en Educació Social, el Màster en Psicopedagogia em dona accés a l’especialitat d’orientació educativa?

No. La titulació de Màster en Psicopedagogia acredita la formació pedagògica i didàctica necessària per impartir l'especialitat "Orientació educativa (antiga…

No.

La titulació de Màster en Psicopedagogia acredita la formació pedagògica i didàctica necessària per impartir l'especialitat "Orientació educativa (antiga PSI)" del Cos de Professors d'Ensenyament Secundari, sempre i quan es disposi d'una titulació de llicenciatura o grau que permeti optar a impartir l'especialitat d'orientació educativa.

Les titulacions de Diplomatura o Grau en Educació Social no permeten impartir per si mateixes aquesta especialitat (Orientació educativa) i, per aquest motiu, encara que s'acrediti el Màster en Psicopedagogia, no donen accés a impartir aquesta especialitat.

El Màster en Psicopedagogia es dirigeix a titulats universitaris interessats en una formació integral i multidisciplinària en l'àmbit psicopedagògic. El caràcter del màster és fonamentalment professionalitzador i està dirigit a professionals en actiu de l'àmbit socioeducatiu i a altres titulats que busquin una actualització o una formació especialitzada.

Posted 1 year agoby sort

M’estic preparant per unes oposicions. On puc trobar publicat el temari? Existeix un temari únic per a totes les oposicions?

No hi ha un temari únic per a totes les oposicions, ja que cada administració tria els temes que formen…

No hi ha un temari únic per a totes les oposicions, ja que cada administració tria els temes que formen part del temari general i de l’específic que s'han de preparar els professionals que volen optar a la plaça convocada.

El CEESC posa a disposició de totes les col·legiades i col·legiats els següents serveis per preparar el temari d’oposicions:

Serveis propis del CEESC

Servei d’Acompanyament i Orientació en Processos d’Oposició: gestionat per la Núria Ferrer, educadora social, aquest servei té per objectiu donar suport i acompanyament en l'accés a un lloc de treball dins de l'administració pública. Ofereix 3 nivells d'acompanyament (orientació, planificació i acompanyament), depenent de les necessitats de la persona, així com diferents maneres d'accedir-hi (presencialment, virtualment o telefònicament). A
Es tracta d'un servei individualitzat i té un cost, amb descompte per a persones col·legiades.
+ informació

Formació: periòdicament programem dos cursos adreçats a la gent que s’està preparant oposicions per a places d’educació social:

 • Taller sobre les proves pràctiques en un procés de selecció a l’administració local
 • Com preparar-se per un procés de selecció a l’administració local?
  consulta la formació del CEESC

Descomptes en formació

El CEESC ha signat convenis amb diferents entitats per oferir formació amb descomptes per a les col·legiades i col·legiats del CEESC.

Carles San José Amat: formador amb una àmplia experiència en el sector públic (durant anys ha sigut advocat de la Generalitat de Catalunya). En Carles ajuda a preparar els 25 temes de la part general del temari del cos de diplomatura d’educació social.

Aes persones col·legiades se’ls aplicarà un 15% de descompte en les formacions.
+ informació

Aulacat i MasterD: Aquestes dues acadèmies preparen tant el temari general com el temari específic per a les oposicions.

A les persones col·legiades se’ls aplica un descompte:

El CEESC no avala el contingut dels cursos que ofereixen Carles San José Amat,  Aulacat i MasterD.

Posted 1 year agoby sort