Exercici de la professió

És obligatori col·legiar-se per a l’exercici de la professió d’educació social?

Tot i que recomanem la col·legiació, en el cas dels professionals de l’educació social, a Catalunya, la col·legiació no és…

Tot i que recomanem la col·legiació, en el cas dels professionals de l’educació social, a Catalunya, la col·legiació no és obligatòria.

El CEESC té com a missió la regulació de l'exercici de la professió, proporciona serveis als col·legiats per tal que potenciïn l’excel·lència, així com informació, orientació sobre l’exercici de la professió, seguretat, rigor, control deontològic per tal que respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.

El CEESC és un espai per compartir, generar coneixement i discurs envers la professió d'educador/a social. Amb els serveis que oferim volem ajudar a crear consciència de col·lectiu i a visualitzar tot allò que podem fer, tot allò que podem rebre i tot allò que globalment doni sentit a seguir pertanyent i participant en el CEESC.

Posted 1 year agoby sort

Puc signar informes, dictàmens, diagnòstics, etc. amb el número col·legial?

Sí. Els Estatuts del CEESC en l’article 29 punt 1, sobre emissió d’informes indica que “tots els treballs professionals que…

Sí.

Els Estatuts del CEESC en l’article 29 punt 1, sobre emissió d’informes indica que “tots els treballs professionals que hagin d'emetre's documentalment, com ara informes, dictàmens, diagnòstics i altres, hauran de ser firmats pel professional, el qual hi farà constar el seu número de col·legiada”.

El fet que un professional de l’educació social signi amb el seu número col·legial dona garanties tant a l’entitat contractant (administració pública, empresa o entitat) com a la ciutadania de la seva professionalitat i la qualificació de la signant. El número col·legial és un identificador únic i personal que s'assigna a cada professional registrat en el seu col·legi, i s'utilitza per a verificar el seu estat de registre i assegurar-se que està autoritzat per a exercir la seva professió.

Posted 1 year agoby sort

Com es divideixen els grups de classificació professionals a la Funció Pública?

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic…

El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix, a l’article 76 sobre els grups de classificació professional del personal funcionari de carrera, que els cossos i escales es classifiquen, d’acord amb la titulació exigida per accedir-hi, en els grups següents:

Grup A. Dividit en dos subgrups, A1 i A2.

Per accedir als cossos o escales d’aquest grup s’exigeix tenir el títol universitari de grau. En els supòsits en què la Llei exigeixi un altre títol universitari, és aquest el que s’ha de tenir en compte.

La classificació dels cossos i escales en cada subgrup està en funció del nivell de responsabilitat de les funcions que s’han d’exercir i de les característiques de les proves d’accés.

  • Grup B. Per accedir-hi s’exigeix tenir el títol de tècnic superior.

  • Grup C. Dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a l’ingrés.
    • C1: títol de batxiller o tècnic.
    • C2: títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Posted 3 months agoby sort

Amb la diplomatura o el grau en Educació Social podem ser funcionaris del grup A1?

La classificació professional que s’estableix en la disposició transitòria tercera del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual…

La classificació professional que s’estableix en la disposició transitòria tercera del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, determina que:

“1. Fins que no es generalitzi la implantació dels nous títols universitaris a què es refereix l’article 76, per accedir a la funció pública continuen sent vàlids els títols universitaris oficials vigents a l’entrada en vigor d’aquest Estatut.

2. Transitòriament, els grups de classificació existents a l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, s’han d’integrar en els grups de classificació professional de funcionaris que preveu l’article 76, d’acord amb les equivalències següents:

Grup A: subgrup A1

Grup B: subgrup A2

Grup C: subgrup C1

Grup D: subgrup C2

Grup E: agrupacions professionals a què fa referència la disposició addicional sisena

3. Els funcionaris del subgrup C1 que tinguin la titulació exigida es poden promocionar al grup A sense necessitat de passar pel nou grup B, d’acord amb el que estableix l’article 18 d’aquest Estatut”.

La disposició transitòria tercera és igual d’important o més que l’article 76. Abans, els grups eren A, B, C D i E, essent el Grup B el de diplomats. La disposició transitòria tercera equipara els diplomats al Subgrup A2. És a dir, tots els graus actuals equivalents a antigues diplomatures són Subgrup A2 i els graus actuals equivalents a antigues llicenciatures són Subgrup A1.

Aquesta disposició transitòria està vigent “hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que se refiere el artículo 76”.

Alguns professionals han començat a reclamar ser considerats A1, en comptes d’A2, ja que des del 2014, tots els nous professionals estan en possessió d’un grau universitari. Per aquest motiu es considera que tothom, amb diplomatura o amb grau, hauria de ser al Subgrup A1. És a dir: tothom hauria de cobrar el mateix sou base si tenen la mateixa titulació de grau (no els complements específics i de destinació).

Els diplomats i diplomades també haurien d’estar al Subgrup A1 en virtut de la correspondència del títol de diplomat al de graduat.

Per fer realitat aquest canvi de l’A2 a A1 s’ha de:

  • O bé modificar l’article 76 de l’EBEP establint un únic Grup A per tal que el salari base sigui el mateix per a tots els llocs adscrits al Grup A (això afectaria a tots els graus, així com a les antigues diplomatures i llicenciatures convalidades).
  • O bé modificar el sistema de classificació fent servir els nivells MECES (d’acord amb els crèdits, graduat, màster i doctorat). El Govern d’Espanya s’ha compromès a estudiar la possible modificació del MECES.
Posted 3 months agoby sort

Vull treballar a l’estranger. Com puc fer-ho per tal que se’m reconegui el títol universitari

L’educació social no és una professió regulada i, per tant, no hi ha un procés d’homologació de títol. El que…

L’educació social no és una professió regulada i, per tant, no hi ha un procés d’homologació de títol. El que hi ha és un procés de reconeixement de la qualificació professional a través de la normativa que regula, al país d'acollida, l'accés a la professió que es tingui intenció d'exercir.

Per a més informació, consulta l'apartat Reconocimiento de títulos académicos de la web oficial de la Unió Europea.

Posted 1 year agoby sort

Vull treballar a l'administració pública. Com ho he de fer?

Els processos selectius de les administracions compten amb dues fases: L’oferta pública d’ocupació La convocatòria del procés selectiu 1. L’oferta…

Els processos selectius de les administracions compten amb dues fases:

  1. L’oferta pública d’ocupació
  2. La convocatòria del procés selectiu

1. L’oferta pública d’ocupació

L’Administració determina quines són les seves necessitats en matèria de recursos humans que no poden ser cobertes pel personal existent dins de l’administració i que, per tant, requereix la selecció de personal de nou ingrés. En l’anunci de l’oferta pública s’indica el nombre de places, per quin sistema s'escolliran i en quins terminis. L’administració té un termini màxim de tres anys per convocar el procés selectiu.

Només són objecte de l’oferta pública les places de funcionari de carrera o de laboral fix (queden excloses les places de personal eventual i els càrrecs de confiança).

2. La convocatòria del procés selectiu

És la comunicació a les possibles persones interessades de les condicions exigides per poder participar en un procés selectiu de les places incloses prèviament en una oferta pública d’ocupació.

En el servei de borsa de treball del CEESC únicament publiquem els anuncis de la convocatòria del procés selectiu.

Posted 1 year agoby sort

Estic estudiant 4t del grau en Educació Social i em queden pocs crèdits per obtenir el títol. Em poden contractar com a educadora o educador social tot i no haver acabat el Grau?

No, ja que no compleixes amb els requisits d’accés a la professió com són l’habilitació professional o el títol universitari…

No, ja que no compleixes amb els requisits d’accés a la professió com són l’habilitació professional o el títol universitari d’Educació Social, Diplomatura o Grau, d’acord amb el que estableixen els articles 5 ,6, 11 i 17 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Posted 1 year agoby sort

Estic en possessió de la diplomatura en Educació Social. Cal que em tregui el Grau per a l’exercici de la professió?

No. El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias…

No.

El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en la seva disposició adicional primera estableix que “Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la actual ordenación de las enseñanzas universitarias implementadas bajo los principios del Espacio Europeo de Educación Superior mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales”.

Però:

En cas que vulguis obtenir el Grau per després poder cursar un màster que doni accés al doctorat, el que has de fer és una retitulació. Aquesta opció et permet estudiar un Grau que dona accés a la mateixa professió que pots desenvolupar amb la diplomatura. Per obtenir la titulació de Grau esmentada, hauràs d'assolir tots els coneixements i les competències establertes en el pla d'estudis corresponent, incloses les competències multilingües, amb els mateixos estàndards de qualitat requerits a la resta dels estudiants del Grau.

Si tens una titulació universitària de primer cicle i vols cursar els estudis de retitulació, se't podran reconèixer al voltant de 180 crèdits. En qualsevol cas, hauràs de superar 60 crèdits més d'acord amb el pla d'estudis del Grau que inclou el Treball de Fi de Grau. En cap cas no es podrà computar el treball esmentat a l'efecte de reconeixement de crèdits.

Pel que fa a l'acreditació de l'experiència laboral i professional, aquesta et podrà ser reconeguda pel nombre de crèdits que prevegi la normativa vigent. A l'efecte de l'obtenció del títol oficial, aquests crèdits computaran, si s'escau, en els termes que estableix el Real Decreto 822/2021:

“2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título”.

Posted 1 year agoby sort

Què és el MECES? Em dona el Grau en Educació Social? Per a què serveix aquesta gestió?

El MECES és un sistema que permet la comparació i el reconeixement de diferents títols en els diferents sistemes d'educació…

El MECES és un sistema que permet la comparació i el reconeixement de diferents títols en els diferents sistemes d'educació superior a Espanya, i ajuda a facilitar la mobilitat dels estudiants i el reconeixement de títols per a fins laborals.

El MECES no dona el Grau en Educació Social. El que pretén aquesta gestió és establir la correspondència entre la Diplomatura en Educació Social i el Títol de Grau en Educació Social (nivell 2 del MECES).

La correspondència de nivell no és el mateix que una homologació de titulació ni atorga el Grau. Tot i que la titulació de Grau en Educació Social ha vingut a substituir l’antiga Diplomatura d’Educació Social i que les dues estan vinculades amb l'exercici de la mateixa professió, en no haver-se produït una homologació, no es pot parlar d'equivalència de titulació.

Qui pot trobar més utilitat en aquesta correspondència?

Els titulats que poden trobar més utilitat a aquest certificat són aquells professionals que volen exercir o realitzar estudis fora d'Espanya i que volen veure reconegut correctament el seu nivell acadèmic com a professionals. És una anotació o aclariment per a l'àmbit europeu que indica que la Diplomatura correspon als estudis actuals de Grau, però la persona no obté ni se li dona el Grau en Educació Social.

On puc fer el tràmit i quan finalitza?

Per a més informació sobre el tràmit a realitzar, consulteu aquest enllaç. El termini per realitzar aquesta gestió està obert de forma permanent.

A la web del Ministerio de Universidades podeu trobar un document de preguntes freqüents sobre el MECES.

Posted 1 year agoby sort

Quant cobra un professional de l’educació social?

Els col·legis professionals i les seves organitzacions col·legials no podran establir barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma…

Els col·legis professionals i les seves organitzacions col·legials no podran establir barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals, tal com estableix l’article 14 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

 

Posted 1 year agoby sort