Exercici de la professió

És obligatori col·legiar-se per a l’exercici de la professió d’educació social?

Tot i que recomanem la col·legiació, en el cas dels professionals de l’educació social, a Catalunya, la col·legiació no és…

Tot i que recomanem la col·legiació, en el cas dels professionals de l’educació social, a Catalunya, la col·legiació no és obligatòria.

El CEESC té com a missió la regulació de l'exercici de la professió, proporciona serveis als col·legiats per tal que potenciïn l’excel·lència, així com informació, orientació sobre l’exercici de la professió, seguretat, rigor, control deontològic per tal que respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.

El CEESC és un espai per compartir, generar coneixement i discurs envers la professió d'educador/a social. Amb els serveis que oferim volem ajudar a crear consciència de col·lectiu i a visualitzar tot allò que podem fer, tot allò que podem rebre i tot allò que globalment doni sentit a seguir pertanyent i participant en el CEESC.

Posted 9 months agoby sort

Puc signar informes, dictàmens, diagnòstics, etc. amb el número col·legial?

Sí. Els Estatuts del CEESC en l’article 29 punt 1, sobre emissió d’informes indica que “tots els treballs professionals que…

Sí.

Els Estatuts del CEESC en l’article 29 punt 1, sobre emissió d’informes indica que “tots els treballs professionals que hagin d'emetre's documentalment, com ara informes, dictàmens, diagnòstics i altres, hauran de ser firmats pel professional, el qual hi farà constar el seu número de col·legiada”.

El fet que un professional de l’educació social signi amb el seu número col·legial dona garanties tant a l’entitat contractant (administració pública, empresa o entitat) com a la ciutadania de la seva professionalitat i la qualificació de la signant. El número col·legial és un identificador únic i personal que s'assigna a cada professional registrat en el seu col·legi, i s'utilitza per a verificar el seu estat de registre i assegurar-se que està autoritzat per a exercir la seva professió.

Posted 9 months agoby sort

Vull treballar a l’estranger. Com puc fer-ho per tal que se’m reconegui el títol universitari

L’educació social no és una professió regulada i, per tant, no hi ha un procés d’homologació de títol. El que…

L’educació social no és una professió regulada i, per tant, no hi ha un procés d’homologació de títol. El que hi ha és un procés de reconeixement de la qualificació professional a través de la normativa que regula, al país d'acollida, l'accés a la professió que es tingui intenció d'exercir.

Per a més informació, consulta l'apartat Reconocimiento de títulos académicos de la web oficial de la Unió Europea.

Posted 9 months agoby sort

Vull treballar a l'administració pública. Com ho he de fer?

Els processos selectius de les administracions compten amb dues fases: L’oferta pública d’ocupació La convocatòria del procés selectiu 1. L’oferta…

Els processos selectius de les administracions compten amb dues fases:

  1. L’oferta pública d’ocupació
  2. La convocatòria del procés selectiu

1. L’oferta pública d’ocupació

L’Administració determina quines són les seves necessitats en matèria de recursos humans que no poden ser cobertes pel personal existent dins de l’administració i que, per tant, requereix la selecció de personal de nou ingrés. En l’anunci de l’oferta pública s’indica el nombre de places, per quin sistema s'escolliran i en quins terminis. L’administració té un termini màxim de tres anys per convocar el procés selectiu.

Només són objecte de l’oferta pública les places de funcionari de carrera o de laboral fix (queden excloses les places de personal eventual i els càrrecs de confiança).

2. La convocatòria del procés selectiu

És la comunicació a les possibles persones interessades de les condicions exigides per poder participar en un procés selectiu de les places incloses prèviament en una oferta pública d’ocupació.

En el servei de borsa de treball del CEESC únicament publiquem els anuncis de la convocatòria del procés selectiu.

Posted 9 months agoby sort

Estic estudiant 4t del grau en Educació Social i em queden pocs crèdits per obtenir el títol. Em poden contractar com a educadora o educador social tot i no haver acabat el Grau?

No, ja que no compleixes amb els requisits d’accés a la professió com són l’habilitació professional o el títol universitari…

No, ja que no compleixes amb els requisits d’accés a la professió com són l’habilitació professional o el títol universitari d’Educació Social, Diplomatura o Grau, d’acord amb el que estableixen els articles 5 ,6, 11 i 17 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Posted 9 months agoby sort

Estic en possessió de la diplomatura en Educació Social. Cal que em tregui el Grau per a l’exercici de la professió?

No. El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias…

No.

El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, en la seva disposició adicional primera estableix que “Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la actual ordenación de las enseñanzas universitarias implementadas bajo los principios del Espacio Europeo de Educación Superior mantendrán todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales”.

Però:

En cas que vulguis obtenir el Grau per després poder cursar un màster que doni accés al doctorat, el que has de fer és una retitulació. Aquesta opció et permet estudiar un Grau que dona accés a la mateixa professió que pots desenvolupar amb la diplomatura. Per obtenir la titulació de Grau esmentada, hauràs d'assolir tots els coneixements i les competències establertes en el pla d'estudis corresponent, incloses les competències multilingües, amb els mateixos estàndards de qualitat requerits a la resta dels estudiants del Grau.

Si tens una titulació universitària de primer cicle i vols cursar els estudis de retitulació, se't podran reconèixer al voltant de 180 crèdits. En qualsevol cas, hauràs de superar 60 crèdits més d'acord amb el pla d'estudis del Grau que inclou el Treball de Fi de Grau. En cap cas no es podrà computar el treball esmentat a l'efecte de reconeixement de crèdits.

Pel que fa a l'acreditació de l'experiència laboral i professional, aquesta et podrà ser reconeguda pel nombre de crèdits que prevegi la normativa vigent. A l'efecte de l'obtenció del títol oficial, aquests crèdits computaran, si s'escau, en els termes que estableix el Real Decreto 822/2021:

“2. A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título”.

Posted 9 months agoby sort

Què és el MECES? Em dona el Grau en Educació Social? Per a què serveix aquesta gestió?

El MECES és un sistema que permet la comparació i el reconeixement de diferents títols en els diferents sistemes d'educació…

El MECES és un sistema que permet la comparació i el reconeixement de diferents títols en els diferents sistemes d'educació superior a Espanya, i ajuda a facilitar la mobilitat dels estudiants i el reconeixement de títols per a fins laborals.

El MECES no dona el Grau en Educació Social. El que pretén aquesta gestió és establir la correspondència entre la Diplomatura en Educació Social i el Títol de Grau en Educació Social (nivell 2 del MECES).

La correspondència de nivell no és el mateix que una homologació de titulació ni atorga el Grau. Tot i que la titulació de Grau en Educació Social ha vingut a substituir l’antiga Diplomatura d’Educació Social i que les dues estan vinculades amb l'exercici de la mateixa professió, en no haver-se produït una homologació, no es pot parlar d'equivalència de titulació.

Qui pot trobar més utilitat en aquesta correspondència?

Els titulats que poden trobar més utilitat a aquest certificat són aquells professionals que volen exercir o realitzar estudis fora d'Espanya i que volen veure reconegut correctament el seu nivell acadèmic com a professionals. És una anotació o aclariment per a l'àmbit europeu que indica que la Diplomatura correspon als estudis actuals de Grau, però la persona no obté ni se li dona el Grau en Educació Social.

On puc fer el tràmit i quan finalitza?

Per a més informació sobre el tràmit a realitzar, consulteu aquest enllaç. El termini per realitzar aquesta gestió està obert de forma permanent.

A la web del Ministerio de Universidades podeu trobar un document de preguntes freqüents sobre el MECES.

Posted 9 months agoby sort

Quant cobra un professional de l’educació social?

Els col·legis professionals i les seves organitzacions col·legials no podran establir barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma…

Els col·legis professionals i les seves organitzacions col·legials no podran establir barems orientatius ni qualsevol altra orientació, recomanació, directriu, norma o regla sobre honoraris professionals, tal com estableix l’article 14 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

 

Posted 9 months agoby sort