El CEESC és una de les entitats que subscriu el Manifest amb Motiu del dia 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat (Assemblea General de l'ONU 1882. Resolució 47/3).

La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat (CDPD), aprovada a Nova York el 13 de desembre de 2006 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, amb l’objectiu de promoure els drets i el benestar de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la societat, suposa un canvi de paradigma en relació amb l’exercici efectiu dels drets de les persones amb discapacitat.

L’article 12 reconeix a totes les persones amb discapacitat la capacitat jurídica en igualtat de condicions respecte al conjunt de la ciutadania, i l’article 13 obliga els estats part a adoptar les mesures pertinents per proporcionar a les persones amb discapacitat accés als suports que puguin necessitar per a l’exercici de la seva capacitat jurídica.

Les darreres reformes de la legislació civil i processal (que afecten tant el dret estatal com la normativa pròpia de Catalunya) han suposat l’adaptació del nostre dret intern a la CDPD.

Amb relació al dret d’accés a la justícia, és fonamental la nova figura de la persona que actua com a facilitadora, que té com a missió aconseguir que les persones amb discapacitat que ho necessitin puguin participar dels processos judicials que els afectin (sigui quina sigui la seva intervenció) amb garanties (en relació amb la comprensió i la comunicació) per a poder accedir al sistema judicial i interactuar amb els diferents operadors jurídics en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

En el marc del projecte “Fent accessible la justícia”, les entitats catalanes que participem d’aquest manifest hem treballat en la definició de les principals característiques i funcions de la persona facilitadora, hem definit el protocol de la seva intervenció en procediments judicials i hem configurat un pla pilot que permet la immediata posada en marxa del servei amb professionals especialitzats.

La Instrucció 1/2022, de la Secretaria per a l’Administració de Justícia, ha establert que sigui l’Equip d’Assessorament Tècnic de Família (EATAF) qui assumeixi la valoració, la definició i l’execució dels suports que una persona amb discapacitat necessita per poder accedir a un procediment judicial.

[Continueu llegint aquí el Manifest]

 

Entitats que el subscriuen el Manifest:

  • CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA (CICAC)
  • COMITÈ CATALÀ DE REPRESENTANTS DE PERSONES AMB DISCAPACITAT (COCARMI)
  • CONFEDERACIÓ ESPANYOLA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA I ORGÀNICA (COCEMFE)
  • FEDERACIÓ D’ENTITATS DE LA DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I DEL DESENVOLUPAMENT DE CATALUNYA (DINCAT)
  • FEDERACIÓ DE PERSONES SORDES DE CATALUNYA (FESOCA)
  • SALUT MENTAL CATALUNYA (SMC)
  • COL·LEGI D’EDUCADORES I EDUCADORS SOCIALS DE CATALUNYA (CEESC)

 *Imatge de Freepik