En els darrers mesos hem vist publicades diverses notícies sobre la situació laboral dels professionals de l’educació social en l’àmbit de la justícia, concretament en mesures penals alternatives i atenció a la víctima, i dels centres educatius de justícia juvenil, i és per això que volem explicar-vos de primera mà les accions que estem duent a terme per canviar aquesta situació de precarietat laboral.

El 3 de març ens vam trobar amb els responsables d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil i de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya per aportar la nostra perspectiva del sistema de justícia i contrastar-lo per consensuar una diagnosi que permeti avançar en millores, per exemple, en el funcionament de les borses de treball, de les substitucions o de les pràctiques universitàries.

Posteriorment, des del CEESC vam fer una crida oberta per realitzar una trobada –que va tenir lloc el 14 de maig– amb col·legiades i col·legiats que treballen en centres de justícia juvenil, de serveis de mesures penals alternatives i d’atenció a la víctima, per parlar directament amb ells sobre les mancances i problemàtiques que tenen els serveis i amb quins problemes es troben en el seu dia a dia.

D’aquesta trobada destaquem que els professionals ens fan saber que per a un bon funcionament d'aquests serveis caldria:

  • Treballar per confeccionar un mapa de distribució territorial més equilibrat.
  • Augmentar la ràtio de professionals.
  • Millorar la qualitat de l’atenció a la intervenció socioeducativa.
  • Cobrir les baixes laborals de forma immediata.
  • Garantir la formació continuada, la supervisió dels equips professionals i l’avaluació dels serveis.
  • Vetllar pels riscos psicosocials dels professionals de l’educació social.
  • En el cas dels professionals que treballen en serveis externalitzats, equiparar els sous amb els dels professionals que treballen directament per al Departament de Justícia.

Des del CEESC continuem treballant per recollir les opinions expertes dels professionals d’aquest àmbit, d’assumir els reptes col·lectius que se’n desprenguin i de traslladar-los al Departament de Justícia i a la resta d’agents implicats en el seu desenvolupament, per tal que es puguin generar els canvis necessaris per millorar la situació d'aquests professionals i dels serveis que desenvolupen.