Les educadores i els educadors socials que treballen en centres educatius començaran el curs 2023/24 tenint clares -i oficials- les seves funcions.

Aquestes funcions han estat acordades després d’un procés que ha durat gairebé tot el curs 2022/23 entre un grup de treball liderat pel Departament d’Educació i amb la participació de diferents perfils socioeducatius als centres, entre ells, educadores i educadors socials que treballen actualment a escoles i formen part del Col·lectiu Professional d’Educació Social i Escola del CEESC.

El grup s’ha reunit un cop cada més des d’inicis de curs i  ha definit -i diferenciat- totes les funcions tant dels professionals de l’educació social com de la integració social als centres educatius. També s’han avaluat funcions i tasques de la resta de perfils socioeducatius als centres amb l’objectiu de no duplicar responsabilitats i d’aconseguir un treball òptim, compartit i en xarxa en benefici de tota la comunitat educativa, des de l’alumnat i les famílies fins al professorat i l’entorn.

El Col·lectiu va convocar una reunió oberta per a educadores i educadors socials en actiu als centres el 14 de març i es va repassar una primera proposta de funcions. D’aquella reunió en van sortir esmenes i propostes de millora que es van tenir en compte per al resultat final.

El grup de treball continuarà treballant el curs vinent en l’optimització de la feina i la coordinació entre tots els perfils socioeducatius presents a les escoles, així com en l'organització d’una jornada per presentar en públic les funcions de les educadores i els educadors socials i exemples de treball en xarxa amb els professionals de la integració social.

Aquestes són les funcions oficials de les educadores i els educadors socials als centres educatius consensuades pel grup de treball:

Funció 1: Garantir que l’acollida al centre educatiu de l’alumnat i les famílies en situació de vulnerabilitat social es desenvolupi en un entorn segur i protector, amb un tracte afectiu i una atenció personalitzada.

Funció 2:  Vetllar que l’alumnat assoleixi un desenvolupament educatiu, personal i social equilibrat i beneficiós, motivant-los i acompanyant-los, en col·laboració amb la família.

Funció 3: Col·laborar en l’atenció, detecció i prevenció de situacions i conductes de risc de l’alumnat així com en la mediació i resolució de conflictes.

Funció 4: Col·laborar amb l’equip directiu davant situacions d’absentisme de l’alumnat, d’acord amb els protocols establerts en coordinació amb el treballador social de l’EAP en el marc de la comissió d’absentisme del municipi.

Funció 5: Donar suport als tutors/es en la relació amb les famílies i l’entorn i fer un acompanyament a aquelles que es trobin en situació de vulnerabilitat o risc social.

Funció 6: Acompanyar els infants i adolescents en el desenvolupament, autonomia, responsabilitat i habilitats interpersonals i socials que contribueixen a l'equilibri i autoestima personal, en el respecte i la valoració de les altres, així com en el compromís i participació en l'entorn.

Funció 7: Afavorir la integració de l’alumnat en els principals contextos de socialització: escolar, formatiu, laboral, sanitari, esportiu, de lleure i cultural, respectant el seu entorn social i cultural.

Funció 8: Col·laborar en l’impuls i coordinació de les actuacions amb tots els agents del territori que integren la xarxa socioeducativa i de salut.

Funció 9: Promoure el desenvolupament dels protocols del Departament d’Educació i programes específics de Salut, d’Igualtat, de prevenció de violències i les actuacions del Pla Educatiu d’Entorn.

Funció 10: Desenvolupar la corresponsabilitat i parentalitat positiva implicant les famílies en l’itinerari educatiu dels infants i joves així com promovent la seva participació en el centre.

Funció 11: Aportar mirades socials a la funció educativa, promovent l’escola per a tot l’alumnat i l’escola democràtica, en el marc de la comunitat educativa.

Si estàs treballant en algun centre educatiu, entra al portal de centres del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i llegeix més sobre cada funció i els seus objectius.

Per seguir avançant i fent camí per a seguir millorant -i que reconeguin la vàlua de la professió- i perquè l'educació social estigui a tots els centres, hi ha un conjunt d'educadores i educadors socials que empenyen i s'organitzen a través del Col·lectiu professional d'Educació Social i Escola del CEESC.

T'hi esperem, podríem fer-hi més encara!