Aquest matí, 7 de novembre, les més de 50 entitats impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per garantir com a mínim el 6% del PIB per a l’educació, hem fet entrega al Parlament de Catalunya de més de 60.000 signatures, superant amb escreix els requisits legals per tirant endavant aquesta iniciativa.

La inversió en educació és fonamental per al progrés individual i col·lectiu de les societats democràtiques i justes, a Catalunya estem compromesos a assegurar un model educatiu de qualitat i que l'educació sigui un dret accessible per a totes les persones. El Decret 150/2017 de 17 d’octubre de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu i la Llei d’Educació 12/2009, del 10 juliol, són el compromís de Govern per a la promoció d’un sistema educatiu de qualitat i socialment responsable. Aquesta última llei esmentada, en la disposició final segona, estableix que el Govern ha d’incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu, establint, com a mínim, un 6% del PIB de Catalunya, en un termini de 8 anys. Un objectiu lluny de ser realitat i que està generant un greuge en els alumnes del sistema educatiu de Catalunya.

Volem posar de manifest especialment que les desigualtats educatives i la segregació escolar són problemes greus al sistema educatiu de Catalunya. L'abandonament escolar prematur i la manca d’igualtat d'oportunitats són qüestions que han de ser abordades amb urgència, per tal de poder garantir un sistema educatiu emancipador, que no deixi ningú al darrere per manca de recursos i de voluntat política.

Per aconseguir aquest objectiu, proposem una llei de garanties de finançament que estableixi una inversió mínima del 6% del PIB en educació a Catalunya. Una inversió destinada a garantir els recursos humans i materials suficients per assolir una educació inclusiva i de qualitat en tots els nivells i àmbits educatius. Aquesta inversió s'empraria per millorar diverses àrees clau:

 1. Reducció de les ràtios professor/alumne i millora de l'atenció individualitzada.
 2. Millora de les infraestructures educatives, incloent-hi la construcció de nous centres i la rehabilitació dels existents.
 3. Desplegament complet de l'atenció educativa inclusiva.
 4. Compensació de les desigualtats socials i territorials, prioritzant la igualtat d'oportunitats.
 5. Reversió de les retallades en les condicions laborals del personal educatiu.
 6. Promoció de la coeducació.
 7. Establiment d'un servei de menjador universal i gratuït.
 8. Plans de formació contínua per als professionals de l'educació.
 9. Foment de l'educació d'adults i la formació contínua al llarg de la vida.
 10. Dotació de recursos per a l'educació a l'escola rural.
 11. Accés igualitari al lleure educatiu.
 12. Dotació econòmica als centres educatius per garantir la qualitat.
 13. Increment de beques i ajuts per a l'estudi.
 14. Finançament adequat per a la universitat pública catalana.

Aquestes mesures són fonamentals per assegurar una educació inclusiva i de qualitat per a totes les persones a Catalunya. L'educació és el fonament del nostre futur, i la seva garantia no ha de dependre de les circumstàncies econòmiques o polítiques.

Com a corporació de dret públic i com a cos de professionals que treballem en els centres educatius per a la reducció de les desigualtats socials i la promoció de la igualtat d’oportunitats educatives, el CEESC hem sigut una de les entitats adherides a la ILP i hem recollit signatures.

Ara comença la comprovació administrativa de les signatures entregades, la qualificació de la Mesa del Parlament i, posteriorment, el debat parlamentari en sentit estricte. Un camí que, sens dubte, ha de concloure amb l’aprovació d’una llei que permeti garantir els recursos necessaris per a l’educació.

Tindrem el 6%!