Els col·legis professionals i consells de col·legis professionals membres de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya manifesten la seva voluntat d’impulsar accions i programes que fomentin en el món col·legial i professional la plena inclusió de les persones professionals amb qualsevol tipus de discapacitat, amb una mirada que tingui en compte la perspectiva de gènere i la interseccionalitat.

El Grup de Treball Intercol·legial promou aquest Decàleg com a expressió concreta d’aquest compromís.

1. General

Aquest Decàleg projecta la seva acció sobre les persones col·legiades, els òrgans de govern de les corporacions professionals, el personal laboral i col·laborador, i els proveïdors.

2. Estructura col·legial

Constituir Comissions o Grups de Treball/Designar persones responsables sobre discapacitat en el si dels col·legis professionals i consells de col·legis professionals per promoure els canvis necessaris per a una millor acció col·legial en aquest àmbit.

Fomentar, per mitjà del Grup de Treball Intercol·legial, un espai de trobada i intercanvi d’experiències.

3. Participació

Establir àmbits de participació i escolta activa que facilitin les aportacions de les persones col·legiades amb discapacitat en el disseny de les accions col·legials.

4. Accessibilitat comunicativa i cognitiva

Promoure els principis del disseny universal i del disseny inclusiu, i conèixer i aplicar les pautes generals que milloren l’accessibilitat comunicativa i cognitiva (disseny gràfic, lectura fàcil, Sistemes de Comunicació Augmentatius i Alternatius, il·luminació).

Conèixer i aplicar els recursos específics d’accessibilitat comunicativa adequats a cada producte, canal de comunicació, campanya o esdeveniment del Col·legi (recursos tàctils, audiodescripcions, lletra ampliada i braille, ajudes òptiques, franges podotàctils, bucle magnètic, llengua de signes, subtitulació, transcripció de textos àudio, audioguies multimèdia, visites adaptades, activitats adaptades).

5. Accessibilitat arquitectònica

Aprofundir en les millores arquitectòniques necessàries per a la plena accessibilitat de les seus col·legials i dels entorns professionals.

Col·laborar amb les administracions públiques en el disseny d’itineraris inclusius.

6. Accessibilitat actitudinal i social

Promoure accions de conscienciació social i ètica professional des del món col·legial per garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés a tots els àmbits de la vida quotidiana.

Potenciar eines que permetin identificar i resoldre les barreres a la participació social i professional.

7. Formació

Promoure la formació específica dels equips dels col·legis professionals per a una adequada atenció i tracte a les persones col·legiades i usuàries de serveis col·legials.

Fomentar la formació especialitzada i continuada de les persones professionals en aquest àmbit.

8. Difusió

Facilitar la màxima difusió en l’àmbit corporatiu, professional i social del conjunt d’eines i recursos col·legials disponibles elaborats per facilitar la inclusió professional i social.

9. Millora continuada

Avaluar periòdicament el grau de compliment d’aquest Decàleg per tal d’assegurar la millora continuada.

10. Compromís professional amb la plena inclusió

Les persones col·legiades som plenament conscients de la responsabilitat que les nostres actuacions professionals comporten, també en l’àmbit social, i en conseqüència ens comprometem per tal que les nostres accions i activitats col·legials i professionals tinguin una perspectiva inclusiva com a element transformador, inspirant-nos en els principis de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides (2006) i els principis de la Vida Independent i Comunitària.

En conseqüència ...

Demanem als Col·legis Professionals de Catalunya la seva adhesió i compromís.

Que aquest Decàleg viu i en construcció sigui un full de ruta obert que s’incorpori i es desenvolupi dintre de l’agenda dels Col·legis Professionals com a element transformador, cap a una vida professional de plena inclusió, i sigui un motor d’evolució cap a una societat més justa.

Barcelona, 29 de novembre de 2023