A través del “Projecte d’ordre de modificació de la Cartera de serveis socials” es proposa modificar l’annex 1 de la Cartera, i en particular els epígrafs 1.2.6.2.2, 1.2.6.3.2 i 1.2.7.1 que regulen el servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat intel·lectual, física i per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental respectivament. El que es proposa és fer un canvi en les fitxes descriptives on es defineixen els requisits d’aquests serveis, a cadascun dels punts que recullen els perfils professionals es vol substituir la referència a un “educador/a social” per la frase “una persona amb perfil d’educador/a”.

Des del CEESC no podem permetre aquest canvi i exigim respecte cap a la professió de l’educació social. I, a més, posem de manifest que, al contrari del que diu el Departament en la pròpia ordre, aquest menysteniment incideix negativament en la qualitat de l’atenció i la garantia dels drets de la ciutadania.

També exigim una reunió urgent amb el Conseller en funcions, Carles Campuzano, per parlar d’aquesta manca de respecte a la nostra professió.

>>Llegiu i compartiu el COMUNICAT.

Per posar en context i animar a l’acció dels professionals de l’educació social, podeu consultar el Projecte d'ordre, així com la resta de documentació de l'expedient en aquest enllaç.

Segons informa el Departament, hi poden formular les al·legacions i les observacions que considereu oportunes durant el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de l’Edicte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (10 de juny). Des del CEESC, animem a fer arribar observacions, suggeriments o les al·legacions al Departament de Drets Socials, ja que ara volen substituir la figura de l’educador i l’educadora social d’aquests serveis de la Cartera, però després en poden venir d’altres.

Ho podeu fer a través del mètode que es proposa: presentació telemàtica mitjançant la petició genèrica que es troba a aquest enllaç, indicant al camp Assumpte: “Informació pública Projecte d'ordre de modificació de la Cartera de serveis socials i de l'Ordre TSF/218/2020, de 16 de desembre, per a la provisió dels serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública”.

Des del CEESC ja hem començat a elaborar un document que reuneixi els arguments contraris que signifiquin el valor del nostre paper, identificant aquells elements diferencials als quals les persones amb què treballem tenen dret.

Aquesta modificació és paral·lela al procés de revisió de la Cartera de Serveis Socials que està duent a terme el Departament de Drets Socials i en el qual el CEESC estem participant. En aquesta notícia hi podeu trobar més informació.