Des del CEESC hem requerit a la Conselleria de Drets Socials, la Comissió d’Infància del Parlament i als grups parlamentaris que s'atenguin els suggeriments que fa el Síndic de Greuges de Catalunya en la seva darrera carta dirigida al Departament en relació amb l'actuació d'ofici A0-00068/2024.

En aquest informe es fa referència a diverses propostes i recomanacions de caire genèric, ja realitzades i que consten en informes anteriors, i que donen resposta a la situació de fons que pot explicar la grandària i la situació de sobreocupació en què es troba el centre.

Entrant en major detall, pronuncia una sèrie de suggeriments pel que fa a la situació concreta d'aquest centre. Entre aquests suggeriments hi ha la proposta de no ampliar i, per tant, de consolidar el nombre de places d'ocupació actual del centre. En cas de ser certa la informació facilitada per part de professionals del centre, l’ocupació màxima del centre s’establiria en 57 places.

Així mateix, també suggereix que es prenguin les mesures adequades per tal que, en cas de mantenir-se el centre en la ubicació actual, s'aconsegueixi limitar la seva ocupació a les 36 places que consten previstes. Alhora, el document proposa que es doti el centre de l'equip tècnic i dels professionals que preveu la Cartera de Serveis Socials de forma estructural i garantint l'estabilitat que l'equip requereix per atendre els infants i adolescents de manera adequada.

Amb la voluntat que la nostra professió pugui ser exercida en les condicions adients i esdevingui la resposta a la qual tenen dret les persones amb què treballem, demanem a les administracions que hi tenen competència i responsabilitat que vetllin per tal que els suggeriments del Síndic de Greuges siguin atesos i, molt especialment, que s’escolti els professionals i la direcció del centre per tal de valorar-ne la situació actual i les propostes de millora que s’hi plantegen.

 

Aquest no és un cas aïllat

Ja l’any 2017 el CEESC va presentar una moció a l'Ajuntament de Girona per tal que es retirés el projecte d’unificació del Centre d’Acolliment Mas Garriga i Misericòrdia, per evitar la creació d’un macrocentre residencial. La seva aprovació al ple va ser simbòlica, ja que l’equipament ja s’estava posant en marxa.

Si ens fixem en l’informe "La desinstitucionalització del sistema de protecció a la infància i l’adolescència" que la Síndica de Greuges va presentar el passat mes de novembre, subratlla que “els efectes de la institucionalització s’incrementen a mesura que les condicions materials de l’acolliment residencial s’allunyen de les condicions pròpies d’un entorn familiar”. Així, dos dels factors que tenen efectes negatius en el desenvolupament dels infants tutelats són la mida dels centres, (remarcant que més de la meitat dels infants tutelats pel sistema de protecció resideixen en centres grans, de 20 places o més) i la sobreocupació.

Des del CEESC seguim qüestionant el sistema de protecció actual d'una manera estructural. Cal una revisió del sistema que posi els infants i adolescents al centre; des del CEESC hi podem aportar la nostra expertesa per tal de fer-ho amb la resta d’agents implicats.

En aquest pla, durant la 89a edició de l’espai de debat i reflexió de la Fundació Pere Tarrés, Esther Giménez-Salinas, també va demanar “reformar i repensar” el sistema de protecció de menors, i ha alertat que si no es fa “ja” no s’hi serà a temps.