La Llei 26/2015, de 28 de juliol ha introduït una modificació de la Llei Orgànica  1/1996, de Protecció Jurídica del Menor que afecta a tots els treballadors i professionals que presten serveis en contacte habitual amb menors i que es veuran obligats a partir d’ara a acreditar no haver estat condemnats per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

En aquest sentit, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat va publicar divendres passat una nota informativa en la que anunciava l'obligació que les licitacions de serveis públics incloguin clàusules en les quals s'exigeixi als licitadors el compliment de la norma.

Aquesta és la primera informació que concreta el disposat en la Llei, però que deixa encara molts dubtes sense resposta, especialment per part de l'administració estatal. Quins perfils professionals tenen l'obligació de presentar la certificació? Quina vigència tenen els certificats? Com fer compatible la custòdia dels certificats per part de les empreses amb el compliment de la llei de protecció de dades?

L’esmentat Registre Central de Delinqüents Sexuals, al qual podria accedir l’Administració per comprovar els antecedents dels professionals, no ha estat creat una vegada transcorreguts els sis mesos previstos per fer-ho, la qual cosa ha conduit a la solució temporal decretada pel Ministeri de Justícia d’aportar el certificat d’antecedents penals. Aquest fet genera una nova controvèrsia, doncs suposa atemptar contra la privacitat dels professionals que es veuen obligats a aportar més informació personal de la requerida.

Els certificats poden ser sol·licitats, segons la normativa que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, a més de pels propis interessats, per les Administracions Públiques o els centres, empreses o organismes que treballin amb menors d’edat.

A aquests efectes, el Ministerio de Justicia  ha creat un portal de tràmits específic que facilita als centres o a les administracions públiques poder efectuar peticions de manera agrupada, en nom dels professionals. Per a tal efecte, disposa d’uns models d’autorització, que un cop signats per cada professional, permeten als centres la seva tramitació. De la mateixa manera, els professionals també poden demanar el seu propi certificat de manera individual.

A la pràctica, com s’ha pogut constatar darrerament a través de diversos mitjans de comunicació, el portal específic no ha pogut donar resposta a la necessitat manifesta, i l'única oficina del Ministeri de Justícia a Catalunya on fer la gestió de manera presencial, es troba col·lapsada.

Des del CEESC ens sumem als diversos agents que urgeixen l'administració a aclarir tots els dubtes generats, a aprovar i publicar la normativa que ha de regular totes aquestes situacions i a obrir un termini generós de temps per tal que les empreses i treballadors puguin complir les noves obligacions d'una manera raonable.

Aquesta informació s’actualitzarà a mesura que les administracions facin públics els seus criteris en l’aplicació de la Llei i en atenció als eventuals desenvolupaments reglamentaris de la mateixa.