A finals del mes d’abril de 2015 des del CEESC ens vam fer sabedors que el Departament de Benestar Social i Família havia tret a informació pública el projecte de decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.

Aquest Decret vindria a substituir, actualitzant-lo, el Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de els activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, des de la voluntat d’actualitzar-lo a les noves realitats i necessitats socials ocorregudes en aquests més de deu anys.

Dins del termini previst, i d’acord amb educadores i educadors socials col·legiats propers a l’àmbit del lleure, des del CEESC es van presentar algunes al·legacions. La nostra perspectiva és que l’educació en el lleure està inclosa dins de l’educació social i, per tant, un educador social està plenament capacitat per exercir de monitor o director de lleure sense necessitat de tenir el títol de monitor o director d’activitats de lleure. A més, defensem també la titulació de tots els professionals amb responsabilitats educatives, per tal que a fi que acompanyin els menors d’edat per tal d’aconseguir un entorn de llibertat i independència d’acord amb la seva edat i que, a la vegada, els permetin descobrir la importància de les activitats lúdiques i artístiques que els ajudaran a desenvolupar-se com a  ciutadans de ple dret.

De manera indirecta, a inicis del mes de novembre, vam tenir accés a la versió més recent del Decret, on es contemplen totes les incorporacions fetes a partir d’aquelles al·legacions rebudes que s’han considerat acceptar íntegrament o parcialment. Per a la nostra sorpresa, constatem que no s’havien tingut en compte les nostres propostes i que no se’ns va comunicar res al respecte.

En conseqüència, vam presentar un escrit davant la Direcció General de Joventut demanant que puguin ser ateses les al·legacions presentades i sol·licitant un espai de reunió per expressar el nostre descontentament i defensar personalment els nostres arguments.

A inicis de gener es va dur a terme una reunió entre representats del CEESC i responsables de la Direcció General de Joventut referents de la gestació del Decret. D’una banda es va acordar que el col·lectiu de professionals de l’educació també érem un subjecte de referència en l’àmbit del lleure i que, per tant, seríem tinguts presents com a interlocutors en futurs processos. Se’ns va explicitar que el procés havia estat molt dialogat amb els agents implicats entre els que, òbviament, no ens havien tingut inclosos fins a aquell moment.

En relació a les nostres argumentacions, expressen com inacceptable un 100% de titulació dels professionals, en ser un àmbit encara molt impulsat pel moviment associatiu i amb molta presència de voluntariat.

En quant a la realitat professional de serveis que són gestionats de manera ordinària per educadores i educadors socials que es troben amb la incoherència de no tenir la titulació requerida quan es fa una acció específica en èpoques de vacances, per exemple, segons la seva lectura, les excepcions incorporades en el Decret són més que suficients. Tanmateix, al seu entendre, les opcions de convalidació de titulacions com la nostra (veure ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny) donen moltes facilitats i  al’hora respecten tota la regulació que s’ha anat fent a nivell formatiu.

Des del CEESC lamentem el que per nosaltres és una oportunitat perduda per avançar en ajustar més el marc normatiu a la realitat actual i, sense deixar de posicionar-nos en defensa d’un espai que entenem com a propi, acceptem de grat l’oferiment de ser considerats un agent amb el que comptar des dels inicis en nous processos.

El Decret està seguint el seu procés de tramitació i la voluntat és que pugi està enllestit de manera que pugui ser d’aplicació per a les activitats de l’estiu de 2016.