Es decreta per llei que els processos de contractació siguin més àgils i sostenibles. Paral·lelament, el Govern subscriu un document de bones pràctiques en el que es prima la qualitat i condicions professionals i laborals dels serveis per davant dels avantatges econòmics.


En resposta a les directives europees sobre contractació pública, el Govern de la Generalitat ha aprovat recentment el decret llei 3/2016. Aquest nou decret pretén impulsar la  sostenibilitat i responsabilitat social en aquests processos, garantint més transparència, simplicitat i eficàcia en els procediments de licitació que tramitin els poders adjudicadors de la Generalitat i dels ens locals.


Es tracta de noves mesures que tenen fites tals com facilitar la contractació especialment a les petites i mitjanes empreses innovadores, tenir en compte els costos socials i ambientals a l’hora de valorar les ofertes, facilitar els processos de presentació de candidatures, reduir els terminis d’adjudicatura… i d’altres mesures que prioritzen l’atenció personalitzada i integrada en la gestió externa de serveis socials. Aquí teniu un entenedor quadre resum.


A més a més d’aquest nou decret, el Govern i diversos agents socials han signat un codi de bones pràctiques que pretén ser un catàleg de pautes a seguir en l’adjudicació dels contractes referents als serveis més sensibles socialment: serveis educatius, infància i joventut, gent gran, persones amb discapacitats i col·lectius en risc d’exclusió.


En aquest codi es recomana que el preu ofert pels licitadors tingui una incidència inferior al 40% i es primin criteris objectius tals com l’expertesa i titulació dels professionals, l’existència de protocols d’actuació, la formació continuada… Hi trobareu més informació aquí.