Hem constituït un col·lectiu professional del CEESC format per educadores socials que des de fa anys ens dediquem a l’acompanyament dels infants en allò que generalment s’anomena com a reforç escolar. 

Com a col·lectiu afirmem que el nostre objectiu, que podem resumir en l’acompanyament dels infants i adolescents per a l’assoliment de l’èxit escolar, ha donat resultats molt positius i això ha estat així perquè la nostra metodologia no s’ha enfocat a una o unes matèries escolars que cal superar, sinó que s’ha centrat de forma integral en la persona. I això ho hem fet des de l’àmbit pedagògic que ens proporciona l’Educació Social.

És per aquest motiu que amb la intenció que sigui reconeguda la nostra tasca pedagògica portada a terme des de l’àmbit de l’Educació Social tant per les mateixes educadores i educadors socials, com per la resta de professionals d’educació i ensenyament, com per part de les mares i pares dels infants i adolescents, com per part de les institucions educatives i d’ensenyament i de l’administració, específicament pel departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que redactem el següent

MANIFEST

L’acompanyament dels infants i adolescents per a l’assoliment de l’èxit escolar més conegut popularment com a reforç escolar passa per reforçar les competències escolars dels infants que habitualment és el motiu pel qual mares i pares cerquen els serveis del reforç escolar.

Des de l’àmbit de l’Educació Social entenem que aquest acompanyament no es pot limitar a treballar tot un seguit de competències escolars sinó que s’ha de centrar en la persona de forma holística i per aquest motiu i des d’aquesta perspectiva es proposa per als infants i adolescents que utilitzin els nostres serveis:

 • Treballant amb una visió àmplia i integral de la seva personalitat de forma individualitzada, és a dir, partint de les seva capacitats, motivacions i interessos.
 • Tenint en compte que les seves dificultats en l’aprenentatge poden tenir causes alienes a aquest propi aprenentatge, intrínseques i/o extrínseques intentant conèixer-les i treballar-hi, consultant de forma interdisciplinària les intervencions que s’hagin pogut fer, s’estiguin fent o aconsellant-ne de noves.
 • Fent-los protagonistes del seu aprenentatge, la qual cosa implica que hi participin de forma activa i treballant les competències socioemocionals perquè siguin conscients dels seus sentiments i de les seves emocions per tal que puguin autogestionar-se i siguin resilients, tant amb ells mateixos com amb els altres.
 • Creant i cercant punts de connexió amb l’entorn i la família.
 • Promovent la seva autonomia davant l’estudi, adaptant-los la metodologia i apoderant-los, és a dir, dotant-los d’eines i estratègies de treball.
 • Fent-los conscients de la seves capacitats i responsabilitats i fomentant l’esperit crític, és a dir, educant-los per a l’exercici de la seva llibertat esdevenint persones que sàpiguen escollir amb criteri per elles mateixes i esdevinguin proactives.
 • Treballant les intel·ligències múltiples ajudant-los a treure la millor versió d’ells mateixos gaudint de l’aprenentatge en un entorn adequat on en el període de reforç es cerqui l’eficiència per dedicar més temps a l’esbarjo.
 • Respectant-los el seu ritme d’aprenentatge i avaluant des del seu punt de partida més que d’allà on haurien d’arribar curricularment.
 • Ensenyant-los aplicant la psicologia positiva a determinar els seus objectius personals, a programar un pla d’acció i a executar-lo, exercint l’autoconsciència i l’auto-coneixe-ment, millorant la seva autoestima i, per la nostra part també, fent-los sentir valorats només pel sol fet de ser i estant en l’atenció plena per ells quan els dediquem el nostre temps.
 • Fent-los aprendre dels errors i a gestionar els conflictes.
 • Fent-los aprendre a adquirir hàbits personals positius que els ajudin a avançar com a persones en tots els sentits.
 • Incidint en el respecte, la convivència i el compromís.
 • Mantenint el contacte amb l’escola i la família i formant part col·lectivament de l’acció tutorial.

I tot això emmarcat, no solament en un profund coneixement i respecte de la Convenció dels drets dels infants, sinó també des del vessant de la seva promoció en tots els àmbits.

Juny de 2017