Els col·legis professionals vinculats als àmbits social, de l’ensenyament i de les humanitats, agrupats en una de les branques sectorials de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya, volem posar de manifest la nostra vocació de servei a la ciutadania i reivindicar la funció social que dona sentit a la nostra tasca mitjançant les següents consideracions:

  1. L’existència de les institucions que representem es fonamenta en la necessitat de vetllar per la bona praxi dels professionals en tots aquells àmbits en què exerceixen la seva tasca, sempre vinculats d’una manera o altra amb la ciutadania i incardinats en el context social de cada moment.

  2. Més enllà del servei que prestem a les nostres col·legiatures, que conformen la nostra base i són el primer destinatari directe de la nostra activitat, qui dona sentit a la nostra missió és, en última instància, la ciutadania. Les persones a qui atenen i amb qui treballen els nostres professionals són, per tant, els destinataris i beneficiaris últims del nostre compromís.

  3. Garantim la competència i l’ètica professional dels treballadors i les treballadores dels àmbits social, educatiu i de les humanitats per servir la ciutadania de la millor manera possible, sempre en compliment dels nostres codis deontològics.

  4. El marc legislatiu actual i la nostra vocació de servei ens situen en una posició d’accessibilitat i absoluta receptivitat a tot allò que ens pugui plantejar qualsevol ciutadà o ciutadana. Ens sentim baula i pont entre els professionals, les administracions i la població per tal de canalitzar demandes, propostes, queixes i suggeriments que facilitin la millora dels serveis que presten els nostres professionals i dels recursos que ofereixen, tant des del sector públic com des del privat.

  5. Som a prop de les persones, les famílies i els col·lectius organitzats per promoure conjuntament canvis que millorin les condicions de vida de tota la població. El nostre coneixement i la nostra experiència com a professionals està al servei del bé comú i dels interessos de la societat en el seu conjunt.

  6. El nostre compromís i la nostra funció social es materialitza en la nostra participació activa en l’esfera pública compartida, prenent part en les lluites i els moviments que ens fan avançar com a societat. Ens sentim interpel·lats per la realitat i no ens quedem al marge del que succeeix al nostre voltant.

  7. La nostra posició com a professionals ens permet observar i incidir en la realitat social per fer visibles situacions d’injustícia i combatre-les en la mesura de les nostres possibilitats, així com per detectar oportunitats d’intervenció amb potencial de millora de les condicions de vida de la comunitat.

  8. Defensem l’apoderament individual i col·lectiu i creiem en la corresponsabilitat de totes les persones i els agents socials per construir una societat més justa i cohesionada, amb igualtat d’oportunitats per a tothom.

  9. No defugim la implicació i el pronunciament públic sempre que ho considerem oportú i, des del nostre vessant més activista, generem opinió i impulsem la mobilització en defensa dels drets socials i de ciutadania.

  10. Amb esperit crític i constructiu, treballem per la transformació social en el marc d’un Estat de Benestar que entre totes hem de preservar, millorar i enfortir.