COMUNICAT CONJUNT DIA MUNDIAL DE LA SIDA 2019

NI ESTIGMA NI DISCRIMINACIÓ!

Des de l’any 1987, l’1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la Sida a tot el món per recordar-nos que hem de continuar actius, sense defallir, en la resposta enfront del VIH. Cal que treballem per millorar la qualitat de vida de tota la població, evitar noves infeccions, diagnosticar-les tan aviat com sigui possible per millorar el pronòstic de la persona afectada i evitar-ne la transmissió.

A Catalunya, el compromís polític i social ha permès, d’una banda, el desplegament d’instruments com el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020 ─un pla ampli, sostenible i avaluable que engloba els objectius i les actuacions en un marc de col·laboració intersectorial─ i l’Acord nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat ─que insta a la creació del Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH─; i, de l’altra, ha facilitat la planificació, l’impuls, la coordinació i l’avaluació de les actuacions mitjançant el Programa de prevenció, control i atenció al virus de la immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques.

Cal que el conjunt de les administracions, del teixit associatiu, de les societats científiques i de la societat en general mantinguem l’esforç de dur a terme la prevenció de la infecció amb tots els elements i les eines disponibles en aquests moments: l’educació; la sensibilització; la inclusió; el respecte a la diversitat; l’empoderament; el diagnòstic precoç; el tractament com a prevenció; la profilaxi prèvia a l’exposició i l’atenció a la cronicitat.

La lluita contra l’estigmatització i la discriminació de les persones amb VIH és responsabilitat d’una societat compromesa amb els drets humans. Si es vulneren els drets d’aquestes persones, n’empitjora la qualitat de vida i la salut, i es produeixen desigualtats en l’accés a serveis socials, jurídics i sanitaris, al mercat laboral i a l’habitatge, entre d’altres. El Pacte social ha de fixar les bases de l’estratègia per a la resolució d’aquesta vulneració de drets.

Aquesta jornada és una nova oportunitat per insistir en la constatació dels avenços científics i socials que han ajudat a millorar la qualitat i l’esperança de vida de les persones amb VIH. Així mateix, també contribueix a recordar que cada any es produeixen noves infeccions contra les quals, malauradament, no es disposa d’un tractament curatiu. Com a societat, tenim pendents reptes importants que hem d’encarar plegats. I avui és un dia idoni per començar-ho a fer.