Avaluació de la incorporació d’educadores i educadors socials als centres educatius durant el curs 2020/21

El curs 2020/21 va ser el primer en què, oficialment, s’incorporava la figura professional de l’Educació Social a centres educatius de titularitat pública a Catalunya, amb 75 professionals ubicats en centres declarats d’alta complexitat pel Departament d’Educació i que es troben arreu de Catalunya.

El Col·lectiu Professional d’Educació i Escola del CEESC ha elaborat un informe d'avaluació de la feina feta per part d’aquestes educadores i educadors socials i de conèixer també el nivell de satisfacció dels equips directius vers aquest nou perfil dins les escoles i instituts, per tal de copsar i avaluar l'experiència i mostrar les primeres dades i resultats que visibilitzin la tasca d’importància crucial que poden fer les educadores i els educadors socials als centres educatius.

L’avaluació es va fer a través de dues enquestes; una dirigida als 75 educadors i educadores socials en actiu d’aquest primer curs i una altra als equips directius dels centres educatius on s’hi han incorporat.

A mode de conclusions:

 • Destaquem la rellevància cabdal i el protagonisme exercit per part d’educadores i educadors en els aspectes socials i comunitaris de l’escola amb una quantitat de feina feta considerable en aquest sentit.
 • Durant aquest curs tothom tenia clar qui s’ocupava de les tasques de tipus més social sobre alumnes, famílies i entorn. La mirada, punt de vista o perspectiva de les educadores i educadors socials s’ha tingut en compte per entendre l’espectre social de l’alumnat i les famílies.
 • Si hi posem xifres als resultats, comprovarem que cada educador/a:
  • Ha atès 56 alumnes.
  • Ha atès entre 15 i 16 famílies per gestions acadèmiques.
  • Ha fet un seguiment a 6 famílies i ha derivat 8 famílies a serveis socials o de salut.
  • Ha realitzat 97 accions de suport a l’acció tutorial i directiva i, fins a 114, en espais de treball amb tutors i tutores, equips docents/cicles i equips directius.
  • Ha establert relació amb una mit jana de 6 entitats i ha realitzat 25 coordinacions amb serveis socials bàsics i 4 amb EAIA.
 • Gran nivell de satisfacció de les direccions cap a aquesta nova figura. El 89,6% posen una nota molt alta al treball fet per les educadores i els educadors socials aquest curs a les escoles. I quasi la majoria (97,95%) també sol·licitaria tenir per sempre l’educador/a social a l’escola o centre educatiu.
 • Allí on coexisteixen i treballen integradores i integradors socials amb educadores o educadors socials, a on ja hi ha un “equip social” es generen escenaris i horitzons professionals que caldrà anar abordant amb l’objectiu que la rendibilitat social de la figura de les educadores i educadors socials es consolidi als centres educatius, d’acord a les seves funcions i competències.
 • L’estabilitat dels equips i professionals per poder donar continuïtat al treball educatiu i la definició dels aspectes organitzatius d’aquesta nova figura als centres és clau per tal de poder fer una bona planificació que alhora repercuteixi positivament en la qualitat de les intervencions d’aquests professionals.

>> Llegiu o descarregueu-vos l'informe complet