Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i/o mostrar publicitat relacionada amb les teves preferències mitjançant l'anàlisi dels teus hàbits de navegació.
Pots consultar la nostra política de cookies aquí. Fent clic al botó "Accepto" d'aquest banner estàs acceptant de forma explícita que estàs d'acord amb la nostra política de cookies.
Si tens dubtes pots obtenir més informació 'aquí'.

A principis del mes de novembre vam enviar un escrit al Síndic de Greuges per informar-lo sobre l’acomiadament, per part del Departament d’Educació, d’un grup d’educadores i educadors socials que havien estat contractades com a educadores i educadors d’educació especial per a aquest curs 2020-2021. Podeu trobar més informació sobre aquest tema en la notícia El CEESC mostrem el nostre malestar en relació amb dos temes que depenen del Departament d’Educació.

Ara el Síndic s’ha adreçat al CEESC responent a aquesta qüestió. Després d’haver analitzat els diferents requisit de titulació que al llarg del temps s’han anat exigit per a aquesta categoria d’educador d’educació especial en les diferents borses de treball publicades, el Síndic ens fa saber que: 

 • L’Administració, en aquest cas el Departament d’Educació, en l’exercici de la seva potestat autoorganitzativa i del marge de discrecionalitat (potestat administrativa d'adoptar decisions d'acord amb l'estimació subjectiva o la lliure apreciació, degudament motivada, en els casos en què una norma ho preveu expressament o en què no hi ha cap norma obligatòria concreta)  del que disposa per exercir-la a l'hora de fixar els requisits necessaris per exercir un lloc de treball i, en concret, pel que fa a la titulació necessària, està facultada per determinar quina o quines titulacions són les que capaciten per desenvolupar les funcions del lloc. El Tribunal Suprem assenta la prevalença del principi de llibertat amb idoneïtat sobre el principi d'exclusivitat i deixa oberta l'entrada a tot títol oficial que empari un nivell de coneixements que es correspongui amb les funcions a realitzar, llevat que la llei n'imposi un de concret o que el títol sigui notòriament dispar amb la naturalesa de les funcions a desenvolupar.

  Això no obstant, l'exercici de la potestat discrecional comporta que, quan aquesta es faci valdre, l'Administració hagi de justificar les raons per les quals ha optat per circumscriure l'accés a una convocatòria al fet d'estar en possessió d'unes concretes titulacions i no pas altres.

 • Pel que fa a la rescissió del contracte per no haver superat el període de prova, el Síndic ens informa que  ha tramès una resolució del Departament d’Educació en què assenyala que ”(...) la raó del desistiment empresarial que ha dut a la rescissió del contracte per part del Departament no ha estat fonamentada en una causa discriminatòria però sí que descansa en una causa aliena a la finalitat del període de prova, com és la del requisit de titulació per a la categoria professional per a la qual les persones interessades van ser contractades.

  En aquest punt entenem que la rectificació de les bases de la convocatòria no suposa un error material o de fet, que es pugui deduir fàcilment del propi contingut de la resolució que les aprova i, encara menys, quan a l'empara de les bases ja hi ha persones participants que han estat incorporades a la borsa i contractades.

  A partir d'aquí cal determinar si la decisió de rescindir el contracte a l'empara de l'article 14 ET i per la manca de la titulació requerida, que es va apreciar a partir de la modificació de les bases de la convocatòria- modificació que tingué lloc amb posterioritat a la contractació-, és ajustada o no a dret.

  Aquesta institució entén que si el Departament, (...) va haver de modificar les bases per, posteriorment, passar a excloure de la llista a les persones incorporades a la borsa, algunes d'elles, ja contractades, el que no pot fer és actuar de manera directa i procedir a la rescissió dels contractes de treball tot emparant-se en la no superació del període de prova perquè això suposa una actuació contrària a la bona fe (...)”.

Per tot l'explicat, el Síndic ha recomanat al Departament d’Educació que: 

 • posi en marxa el procediment de revisió d'actes favorables en el si del qual caldrà determinar si pertoca el reconeixement d'indemnitzacions per la rescissió del contracte que aquesta exclusió porta aparellada o bé,

 • incoï d'ofici un procediment de responsabilitat patrimonial perquè les persones a les quals se'ls ha rescindit el contracte per raó de la titulació puguin presentar les al·legacions, documents i proves per acreditar els danys causats per l'actuació del Departament.

Finalment ens fa saber que s’ha adreçat al Departament per interessar-se per la resposta a l’escrit que els hi vam enviar a principis del mes de novembre.