El passat 24 de maig, la Taula d’Entitats del Tercer Sector i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya van presentar la proposició de llei del Tercer Sector de Catalunya al Parlament de Catalunya.

Aquesta proposició de llei aborda la definició de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, els principis rectors i el seu àmbit d’aplicació; la col·laboració entre el tercer sector i els sectors públic i privat; la seva participació a través de la Mesa de Diàleg del Tercer Sector i la participació del sector en òrgans col·legiats i, finalment, la promoció del tercer sector a través d’un Pla d’impuls i promoció del mateix.

El tercer sector és un actor important en la prestació de serveis socials i cada cop guanya més presència en el sistema de serveis socials. Des d’aquesta premissa, valorem favorablement que es regulin aquestes entitats que gestionen una part important dels serveis socials de casa nostra.

Des del CEESC defensem que una llei d’aquestes característiques ha de:

REUNIR MÉS REPRESENTACIÓ – En la redacció i en el contingut de la proposició de Llei, no s’han tingut en compte tots els agents implicats. Hi trobem a faltar l’opinió d’altres agents rellevants com ara les persones que són objecte de l’atenció d’aquests serveis, les seves famílies i els professionals que ofereixen aquesta atenció. En les propostes de millora cal incloure la participació dels representants dels professionals, la ciutadania i totes les entitats implicades. I que aquesta representació quedi regulada dins de la mateixa llei.

ASSEGURAR L’EQUIPARACIÓ DE CONDICIONS – La Llei ha de garantir el finançament adequat de les activitats i serveis que desenvolupen les entitats del tercer sector social per tal de millorar la qualitat de l’ocupació i assolir l’equiparació de les condicions laborals i salarials entre els treballadors del sector públic i del privat. A mateixa feina, mateix salari.

ARTICULAR LA FEINA PROFESSIONAL vs VOLUNTARIAT – Com a col·legi professional defensem la professionalització dels equips del tercer sector social. La Llei ha de definir clarament la funció dels voluntaris i voluntàries i diferenciar-la de la tasca dels professionals.

INCORPORAR INSTRUMENTS DE REGULACIÓ – La Llei proposada no contempla instruments de seguiment. Cal que s’hi incloguin instruments efectius per fer un seguiment econòmic, de qualitat, de qüestions ètiques…
Un cop aprovada la Llei caldrà poder garantir que es compleix amb el que estableix i que el servei que s’ofereix respon a les necessitats de la ciutadania i en garanteix els drets.

INCLOURE EL DESPLEGAMENT DE LA MATEIXA LLEI DEL TERCER SECTOR – La Llei ha d’incloure la previsió del seu desplegament, amb tots els terminis establerts. I per això el Parlament també ha de tenir en compte que cal treballar i aprovar també les lleis que l’han d'acompanyar en el seu desplegament, com són la Llei d’Economia Social i Solidària de Catalunya i de la Llei d’Acció Concertada sobre la provisió de serveis d’atenció a les persones de caràcter social, i la Llei de Foment de l’Associacionisme.

CREAR UN ÒRGAN INDEPENDENT D’ESTUDI I AVALUACIÓ – A banda dels instruments de seguiment, reclamem la creació d’una institució pública independent, en què participin tots els agents socials implicats, per tal d’avaluar i estudiar la situació de l’estat del tercer sector i analitzar la qualitat del servei.

 

>>Treballant per una llei del Tercer Sector que garanteixi uns serveis socials de qualitat