En finalitzar el curs 2020-2021, el primer amb educadores i educadors socials als centres educatius, el Col·lectiu professional d’Educació Social i Escola del CEESC va elaborar l'informe Avaluació de la incorporació d’educadores i educadors socials als centres educatius durant el curs 2020/21, que tenia per objectiu avaluar la feina feta per part d’aquestes educadores i educadors socials i conèixer el nivell de satisfacció dels equips directius vers aquest nou perfil dins les escoles i instituts, mostrant les primeres dades i resultats que visibilitzessin la importància de la tasca que poden fer els professionals de l’educació social a escoles i instituts.

El passat dissabte, 19 de novembre, el Col·lectiu professional d’Educació Social i Escola del CEESC va presentar en exclusiva el seu segon informe, titulat "Avaluació de l’impacte de la professió de l’Educació Social als centres educatius" i que dona continuïtat a l’avaluació iniciada l’any passat. L’objectiu d’aquest informe és, per un costat, analitzar la feina feta per les educadores i els educadors socials que van ser contractats durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022 a 75 centres educatius d’alta complexitat, i, per l’altre, plantejar un sistema d’avaluació amb un conjunt d’indicadors, que posi sobre la taula i amb la major claredat possible, amb un abast qualitatiu i quantitatiu, tota la feina feta des de les funcions que els hi han estat encomanades des del Departament i altres que s’hi han realitzat.

La jornada la va presentar la Marta Fité, secretària de la Junta de Govern del CEESC, que va donar pas a la Núria Mesalles i Laura Aubeso, vocals de la Junta de Govern i membres del Col·lectiu d’Educació Social i Escola del CEESC. Tot seguit Maria Prat, membre del Col·lectiu, va recordar el recorregut del Col·lectiu i del CEESC fins al moment actual. Rafa Sánchez va exposar la situació general dels i les professionals de l’educació social a les escoles i, després, Albert Font-Tarrés, vicepresident del CEESC, va reflexionar sobre la situació actual en les relacions entre el CEESC i e Departament d’Educació.

Un cop fetes les presentacions, la Rosa Guitart i en Rubén Comas, membres del Col·lectiu i del grup de treball que ha treballat en l’Informe, van iniciar-ne la presentació. Primerament, Comas va contextualitzar els antecedents de l’estudi, els trets principals de les avaluacions del primer i del segon any, els indicadors d’avaluació emprats a l’estudi i l’estructura de l’Informe, així com el contingut principal i els resultats obtinguts. Amb l’objectiu de fer participar les persones assistents, es va proposar una dinàmica en directe amb dues preguntes obertes a partir de la plataforma Wooclap. Les preguntes realitzades i debatudes posteriorment van ser les següents:

  • Quin paper creus que l'educador/a social ha de tenir als centres educatius?
  • Quin creus que és l'abast de la feina feta per l'educador/a des dels centres educatius?

Després d’una breu pausa, i a partir de les reflexions sorgides a la dinàmica, Rosa Guitart va exposar els resultats de l’Informe vers l’acció professional de l’educador/a social als centres. Per tal de dinamitzar aquest últim punt de la jornada, i paral·lelament a les explicacions més detallades de Guitart, els participants van poder endreçar en l’ordre que creien més convenient les propostes plantejades a l’Informe. Finalment, amb la mateixa plataforma en línia, els participants van poder afegir propostes noves que no estiguessin contemplades a l’Informe.

Per acabar la jornada, Núria Mesalles i Laura Aubeso van comentar les noves propostes tot relacionant-les amb el debat final plantejat. Durant aquest debat i tancament, es va donar peu a la creació d’un núvol de paraules que responia a la pregunta Quina paraula creus que descriu l’acció de les educadores socials als centres educatius?. Van sorgir termes com ara socioeducatiu, suma, perseverança, comunitat, prevenció o acompanyament.

Algunes de les conclusions que es van poder extreure de la presentació de l’Informe i les reflexions de les persones que van participar a la Jornada van posar sobre la taula la infravaloració de l’abast de la feina feta i la necessitat de consolidar la figura de l'educador/a social als centres escolars. Concretament, cal destacar la necessitat que des del Departament s’especifiquin i s’indiquin clarament quines són les funcions i atribucions de l’educador/a social; que es reconegui la figura de l’educador/a social com a pròpia dins el Departament d’Educació i que s’estableixi un servei amb personal referent de contacte, i, per acabar, que es visibilitzi i es reconegui la figura de l’educador/a social per posar-la en valor als centres i a la resta de la comunitat; també en esferes polítiques.

A partir d’aquestes conclusions, l’Informe concreta, també, propostes d’actuació com ara incorporar la figura professional de l’educador/a social a tots els centres escolars, i fer-ho amb més presència i incidència dins l’estructura i l’organització escolar, i com una figura estructural al centre. Alhora, caldria poder consolidar el lloc de treball dels professionals així com les condicions del seu contracte laboral. D’altres propostes se centren en la necessitat d’establir un grup de treball CEESC/Administració/Professionals; revisar i replantejar les funcions i tasques encomanades pel Departament d’Educació, i establir coordinacions programades al calendari amb altres professionals del centre.

>>Consulteu l’informe "Avaluació de l’impacte de la professió de l’Educació Social als centres educatius".