El “Decàleg Intercol·legial de compromisos en l’àmbit de la Discapacitat” vol ser un full de ruta obert que s’incorpori i es desenvolupi progressivament dins l’agenda dels col·legis professionals com una eina per avançar cap a una vida professional de plena inclusió.

 

L’Associació Intercol∙legial va presentar el passat 30 de novembre el “Decàleg Intercol·legial de compromisos en l’àmbit de la Discapacitat” en un acte al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

El decàleg presentat és fruit de la tasca realitzada pel Grup de Treball Intercol·legial sobre Discapacitat, en el qual hi participem 26 col·legis. Josep Bécares Ferres, col·legiat 11.223, hi representa el CEESC.

El document té per finalitat impulsar accions i programes que fomentin dins el món col·legial i entre els professionals dels diferents sectors la plena inclusió de persones que tenen qualsevol tipus de discapacitat.
 
A través d’aquest document es vol fomentar que els Col·legis professionals de la Intercol·legial creïn comissions o grups de treball –en cas que no existeixin ja- per promoure accions que permetin donar més visibilitat i veu a aquest col·lectiu professional. Igualment, aquest decàleg inclou qüestions relatives a la participació, formació, difusió i accessibilitat en els àmbits comunicatius, cognitius, arquitectònics, actitudinal i social.
 
També inclou el compromís professional amb la plena inclusió: “les persones col·legiades som plenament conscients de la responsabilitat que les nostres actuacions professionals comporten, també en l’àmbit social, i en conseqüència ens comprometem per tal que les nostres accions i activitats col·legials i professionals tinguin una perspectiva inclusiva com a element transformador”.

En l’acte de presentació del Decàleg, es va dur a terme una taula institucional amb Iolanda Moragues, cap del Servei d’Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de l’Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat de la Diputació de Barcelona i Marta Masagué, directora dels Serveis Territorials de Drets Socials de Barcelona sota la moderació de Sandra Bestraten.

L’Associació Intercol∙legial, representa més de 100 col∙legis professionals amb més de 250.000 col∙legiats/des de tots els àmbits professionals.

>Decàleg Intercol·legial de compromisos en l’àmbit de la Discapacitat