Seguim endavant amb la feina d’incidència política i interlocució amb responsables polítics, en relació amb la situació que estem vivint els professionals de l’educació social que treballem en diferents recursos dels serveis socials, tant bàsics com especialitzats, amb l’emergència sanitària i social del Covid-19.

Aquesta setmana hem enviat escrits adreçats al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Hble. Sr. Chakir El Homrani; la Directora general de Serveis Socials, Sra. Meritxell Benedí; la Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Sra. Georgina Oliva i la Directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Sra. Ester Sara Cabanes; i al Síndic de Greuges, Sr. Rafel Ribó.

A tots ells els hem fet arribar les respostes a la crida adreçada als professionals de l’educació social, per tal que sàpiguen de primera mà com estem vivint aquesta crisi les educadores i els educadors socials i com els podem ajudar des del CEESC.

Creiem que és molt important que, des de les diferents administracions, es coneguin les informacions que rebem per tal que tinguin elements suficients per:

  • valorar i avaluar l’aplicació dels diferents protocols que han emès les administracions i la seva idoneïtat, tenint en compte en quina situació es troben les treballadores que estan a primera línia; 
  • si escau, exercir les funcions de control que li atribueix la llei en cas d’incompliments per part de les entitats prestadores dels diferents serveis.

Les queixes que estem rebent per part dels educadors i educadores socials fan referència, sobretot, a la insuficiència o generalitat dels protocols de prevenció de riscos laborals, poc o gens adaptats a l’activitat que realitzen o impossibles d’implementar per les condicions de precarietat en què es troben molts dels centres, ja siguin de gestió pública o privada. Aquests protocols no només tenen una dimensió de seguretat i salut laboral per les persones treballadores, sinó també una dimensió de protecció de la salut, la integritat física i psíquica de les persones usuàries dels serveis. Degut a la particular situació en la qual ens trobem, així com a la naturalesa del treball que fan els educadors i educadores, ambdues dimensions estan relacionades.

Des del CEESC hem sol·licitat als responsables de l’administració pública una actuació rigorosa i urgent en diversos àmbits:

  • Instem l’administració pública a dotar tots els centres de material sanitari i de protecció, com també de protocols concrets i clars per prevenir possibles contagis del COVID-19 per tal de garantir-hi una actuació correcta i eficient.
  • En cas que els centres siguin de gestió privada, instem l’administració a vetllar pel compliment de les obligacions en matèria de seguretat i salut laboral previstes a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Sol·licitem dotacions econòmiques suficients per poder fer front a les hores extres d’atenció dels diferents professionals, ampliacions d’equips i/o substitucions necessàries.
  • Demanem la monitorització dels diversos centres i entitats que actualment presten serveis per tal de garantir el dret a la salut dels usuaris i de les persones treballadores.
  • Exigim un control exhaustiu per part de l’administració, per tal d’evitar possibles acomiadaments o d’altres irregularitats laborals, aprofitant l’actual situació de crisi sanitària.

En relació al Real Decret-llei 10/2020, de 29 de març, i a les especificacions que s'hi constaten sobre les prestacions professionals que es consideren essencials, hem demanat al Conseller Chakir El Homrani un aclariment de quins son els serveis essencials, ja que creiem que el nostre col·lectiu no ha estat adequadament representat. Una gran majoria d'educadores i educadors socials desenvolupen la seva tasca atenent col·lectius i prestant serveis d'atenció a les persones que han de ser llegits interlínies entre els que es detallen en el Real Decret-llei. És per això que li demanem que vetlli pel reconeixement i per la clarificació específica de les tipologies de serveis i equipaments que han de mantenir la seva acció, així com quin tipus de documentació els caldrà a les persones individualment per al seu necessari desplaçament. De la mateixa manera, li demanem que traslladi aquestes consideracions als responsables del Gobierno de España per a la seva consideració.

 

A banda d'aquestes comunicacions via correu, des del CEESC mantenim el contacte a través de reunions periòdiques amb la Direcció general de Serveis Socials, la Secretaria d'Infància, Adolescència i Joventut i la Direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.