Informe d’avaluació de l’impacte de la professió de l’Educació Social als centres educatius

En finalitzar el curs 2020-2021, el primer amb educadores i educadors socials als centres educatius, el Col·lectiu Professional d’Educació i Escola del CEESC va elaborar l’informe Avaluació de la incorporació d’educadores i educadors socials als centres educatius durant el curs 2020/21 amb l’objectiu principal d’avaluar la feina feta i conèixer el nivell de satisfacció dels equips directius vers aquest nou perfil dins les escoles i instituts. Entre les conclusions d’aquest treball s’apuntava, per un cantó, que la definició dels aspectes organitzatius d’aquesta nova figura als centres és clau per tal de poder fer una bona planificació i que alhora repercuteixi positivament en la qualitat de les seves intervencions. I, per un altre costat, que als centres on coexisteixen i treballen amb integradores i integradors socials, on ja hi ha un “equip social”, es generen escenaris i horitzons professionals que caldrà anar abordant amb l’objectiu que la rendibilitat social de la figura professional de l’educació social es consolidi, d’acord amb les seves funcions i competències.

Aquest curs, el Col·lectiu ha elaborat un segon informe amb l’objectiu d’analitzar la feina feta de les educadores i els educadors socials que van ser contractats durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022 a 75 centres educatius d’alta complexitat, i, alhora, plantejar un sistema d’avaluació amb un conjunt d’indicadors que posi sobre la taula i amb la major claredat possible, amb un abast qualitatiu i quantitatiu, tota la feina feta des de les funcions que els hi han estat encomanades des del Departament i altres que s’hi han realitzat.

Aquest informe s’ha dut a terme analitzant:

 • 22 memòries oficials d’avaluació del curs 2020-2021 fetes pels professionals de l’educació social en actiu a centres d’alta complexitat.
 • 3 dinàmiques de grups de treball en línia, grups de discussió d’entre 3 i 5 educadores i educadors socials d’aquests centres educatius relacionades amb el desenvolupament de les seves tasques i funcions.
 • Les respostes a les preguntes realitzades per correu electrònic a 8 educadores i educadors socials d’aquests centres educatius.
 • La comparació dels resultats obtinguts de l’Avaluació de la incorporació d’educadores i educadors socials als centres educatius durant el curs 2020-2021 -esmentat anteriorment-, amb els resultats de l'anàlisi duta a terme aquest curs.

Algunes de les conclusions més rellevants que presenta l’informe són:

 • La necessitat que des del Departament s’especifiquin i s’indiquin clarament quines són les funcions i atribucions de l’educador/a social, concretant-les i diferenciant-les de les d’altres professionals per evitar ambivalències, i que aquestes arribin i s’explicitin de forma contextualitzada a cada centre escolar. Més concretament, cal diferenciar funcions i tasques d’educador/a social i de tècnic/a d’integració social.
 • La demanda de reconèixer la figura de l’educador/a social com a pròpia en el Departament d’Educació i establir-hi un servei amb personal referent de contacte amb les educadores i els educadors socials.
 • La necessitat de donar a conèixer, visibilitzar i reconèixer la figura de l’educador/a social per posar-la en valor als centres i a la resta de la comunitat; també en esferes polítiques. Això demana fer constar l’educador/a social en l’organigrama dels centres, amb més presència i incidència, com, per exemple, atribuint-li més funcions a desenvolupar, dotant-la de més capacitat de decisió o establint més coordinació amb la resta de professionals del centre i de la comunitat educativa.

Finalment, l’Informe planteja un nou sistema d’avaluació de l’abast real de les tasques fetes per part de les educadores i educadors socials als centres educatius i també inclou, entre d'altres, les següents propostes:

 • Establir un grup de treball CEESC- administració-professionals en actiu per fer revisió de funcions, model d’implantació de la figura (configuració d’equips d’atenció/intervenció als centres) i definició d’un sistema d’avaluació ajustat al perfil diferenciat.
 • Revisar i replantejar les funcions i tasques encomanades pel Departament d’Educació a les educadores i educadors socials amb una mirada més àmplia i que incorpori les competències i coneixements de l’educador/a social envers l’àmbit educatiu i social.
 • Incorporar la figura de l’educador/a social amb més presència i incidència dins l’estructura i l’organització escolar, amb les funcions i tasques que li pertoquen per a les seves competències professionals.
 • Establir coordinacions calendaritzades d’educadores i educadors socials amb professionals del centre: direcció, professorat, cicles, equips docents, professionals de l’atenció socioeducativa, etc. i amb agents educatius i socials externs.
 • Establir un grup de treball des del Departament d’Educació per a incorporar educadores i educadors socials en tots els centres escolars com una figura estructural en el centre, i consolidar el seu lloc de treball així com les condicions del seu contracte laboral.

>>Llegiu o descarregueu-vos l'informe complet