El passat dimarts 12 de desembre es va celebrar l’Assemblea Ordinària del CEESC de manera telemàtica. S'hi van presentar el Pla de treball, les quotes i el pressupost del CEESC per al 2024, que es van aprovar per unanimitat.

El Pla de Treball del CEESC per a l’any 2024 està basat en el Pla de Mandat de la Junta del CEESC 2022-2026, articulat en 5 línies estratègiques i que serveix de guia per planificar els objectius del CEESC any rere any.

La primera línia estratègica tracta de millorar els resultats econòmics a partir de l'ampliació de la base social i de l'obertura a noves fonts de finançament, a través d’incrementar el nombre de col·legiats i col·legiades i d’amics i amigues del CEESC. Per això s’ha creat una campanya de promoció i fidelització dels col·legiats que es posarà en marxa durant el proper any i es vol estructurar un pla de formació de base sòlida i desenvolupant els serveis oferts per incrementar-ne l’ús.

La segona línia estratègica apunta a potenciar la visibilitat de la professió, ampliant i fomentant la construcció de discurs, amb unes línies de treball clares, redefinint la identitat professional, vetllant per la defensa de la professió, consolidant el lligam amb les universitats, fent-les partícips d’espais de treball i també es vol treballar amb la redefinició de la identitat professional, amb un procés per a revisar el Codi deontològic, que s’està fent a també a nivell estatal. I al 2024 també es vol redefinir la revista Quaderns d’Educació Social com a eina de transmissió de coneixement i on trobar un marc conceptual de la professió.

La tercera línia estratègica promou la transformació de les seus del CEESC, establint les aliances necessàries, i fent-les més obertes, participatives i properes, revisant la viabilitat de totes les seus del CEESC, tenint en compte l’ús i l’espai.

Per a dur a terme la quarta línia estratègica redefinirem i consolidarem el Pla de Comunicació, disposant-ne d’un adient al moment actual i també es vol millorar la presència del CEESC en mitjans de comunicació territorials.

Finalment, amb la cinquena línia es vol esdevenir un agent polític proactiu, impulsant les relacions institucional amb grups d'interès i reflexionant sobre les condicions sociolaborals des de les múltiples òptiques.

Pel que fa a les Quotes del CEESC per al 2024, tenen poques variacions respecte les del 2023. L'únic canvi és en la quota anual, que puja de 166 € a 168 €.

Un cop aprovades les quotes, es presenta el Pressupost del CEESC per al 2024, que és un pressupost molt similar al del 2023. Les partides que han variat responen a una adequació a la realitat del que ha estat el 2023 i en algun cas a partides per a projectes que s’incorporen o que ja no es faran l’any vinent.

Per acabar l'Assemblea, en el torn de precs i preguntes es va aprofitar per plantejar i debatre sobre diferents temes d'interès professional, com l’obligatorietat de la col·legiació i la situació dels educadors i les educadores socials a les escoles.

També es va fer un agraïment als membres de la Junta, les Juntes delegades, als membres de l'equip de treball i, especialment als i les professionals col·legiades que, sense formar part de la Junta de Govern o de les Juntes delegades, representen el CEESC en diferents espais institucionals i/o participen en els Col·lectius professionals.

Es tanca l’assemblea ressaltant la importància de la participació al Col·legi: Enfortir l’organització entre tots i totes dona sentit al CEESC i a la feina que s’hi fa