Consideracions essencials per a una futura llei del Tercer Sector Social de Catalunya

Després d’analitzar el redactat de la proposició de Llei del Tercer Sector de Catalunya i fer-ne un estudi comparatiu amb la llei estatal i amb les de la resta de comunitats autònomes que ja en disposen, hi proposem un conjunt de propostes d’esmenes, que han estat impulsades per la nostra essència com a col·legi professional i fonamentades en la identitat i els valors que es desprenen de la nostra professió.

Les propostes d’esmenes s’han fet establint un posicionament en el qual considerem la necessitat de replantejar alguns preceptes estructurals, afegir-hi premisses no contemplades, en comparació amb altres lleis homònimes autonòmiques, així com posant èmfasi en algunes qüestions que considerem d’importància per l’actual proposició de llei del Tercer Sector Social de Catalunya, tals com:

  • La necessitat de finançament adequat orientat a la promoció i vetlla de la qualitat dels serveis, de les condicions laborals dels professionals, de l’equiparació entre la funció professional pública i la funció pública delegada al Tercer Sector Social i del desplegament efectiu de serveis de protecció social.
  • La rellevància dels agents d’interès general i públic -com col·legis professionals, agents sindicals, entitats de segon o tercer nivell sectorials- en l'àmbit del diàleg civil i la interlocució social de la participació en aquest espai de relació amb l’administració pública perquè es doni una representació plural i diversa que garanteixi les funcions associades en aquests espais.
  • L’impuls per la professionalització del Tercer Sector Social, l'adequació de perfils professionals i la racionalització i l’ús adient de la figura del voluntariat al Tercer Sector Social en relació amb els serveis que es desprenen de la cooperació i la col·laboració en la funció pública delegada en la promoció dels drets humans i socials.
  • La promoció i creació de l'Institut d'Estudis del Tercer Sector Social de Catalunya, com a òrgan públic amb representació dels agents socials d’interès, orientat a l'anàlisi, la recerca i la innovació del Tercer Sector Social de Catalunya i l’assessorament en el desenvolupament de les polítiques públiques de responsabilitat social.
  • La incorporació d’obligacions –tal com fan altres comunitats autònomes– del Tercer Sector Social i de mecanismes de regulació en la col·laboració i cooperació amb la implementació de les polítiques públiques fonamentant en la promoció i millora qualitativa de les entitats socials d’iniciativa privada que vulguin ser considerades com a entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
  • Incloure en el projecte de llei esmenes amb relació al desplegament de la mateixa llei del Tercer Sector.

Consulta els documents

>> Aportacions del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya al projecte de Llei del Tercer Sector Social de Catalunya

>> Consideracions essencials per a una futura llei del Tercer Sector Social de Catalunya. Argumentari amb relació a les propostes d’esmenes plantejades pel CEESC