L'ARC cobreix les responsabilitats en què pugui recórrer el col·legiat/ada en l'exercici de la seva activitat professional com a educador/a social.

L'ARC cobreix les responsabilitats que estableix la legislació vigent, en què pugui recórrer el col·legiat/ada, personalment i subsidiàriament, per danys materials, personals i els perjudicis conseqüencials, causats per si mateix o per les persones de qui sigui responsable, en l'exercici de la seva activitat professional com a educador/a social.

Aquesta assegurança és de modalitat obligatòria, amb límit de 600.000 euros per sinistre.

Per gaudir d'aquesta assegurança caldrà ser membre en actiu del Col·legi i estar al corrent de totes les quotes col·legials.

Podeu consultar les condicions de l'ARC en aquest document.