Des del Col·legi fem les gestions necessàries per incorporar-te en el registre de mediadors.

Per tal d’inscriure’s en el registre de mediadors de família i/o de dret privat del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, cal complir amb els requisits que marca la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat, i el Reglament de desenvolupament aprovat pel Decret 135/2012, de 23 d’octubre, per ser donat d’alta al Registre de mediadors del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

Aquests requisits són:

a) Tenir una titulació universitària oficial.

b) Acreditar una formació i una capacitació específiques en mediació i en l’especialització corresponent, impartida per centres universitaris, pels col·legis professionals o per d’altres corporacions de dret públic, i cursar la part general i almenys una de les diferents especialitzacions (llistat de la formació homologada).

c) Estar col·legiat en el respectiu col·legi professional o pertànyer a una associació professional de l’àmbit de la mediació acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador o mediadora per a l’Administració.

Si compleixes els requisits, i vols donar-te d’alta com a mediador/a, ens has de fer arribar la següent documentació degudament omplerta:

a) Sol·licitud d’inscripció al registre de persones mediadores.

b) Fotocòpia compulsada del diploma o el certificat del curs homologat realitzat.

Un cop validada la documentació i aprovada la sol·licitud per la Junta de Govern del CEESC, des del Col·legi fem les gestions necessàries per incorporar-te en el registre de mediadors corresponents.