El Col·legi ofereix anualment al Departament de Justícia un llistat de persones col·legiades disposades a actuar com a pèrits judicials, en cas que siguin requerits.

Per poder participar com a pèrit judicial, cal estar en possessió del títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen (LEC art. 340.1), diplomat o diplomada en educació social o estar habilitat per a l’exercici professional com a educador o educadora social, o bé indicar-nos quina matèria o matèries d’especialitat podeu peritar en funció d’altres titulacions que es puguin acreditar (LEC art. 340.3).

La inclusió en aquestes llista és totalment voluntària, i vol dir que quan un col·legiat o col·legiada està inclòs en aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional del partit judicial on ha declarat la seva voluntat de treballar. En cas que així sigui, la legislació únicament preveu que el pèrit pugui excusar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o el tribunal l'admet (LEC art. 343).

L’actuació del CEESC només es limita a l’elaboració i el lliurament d’aquesta llista a petició del Departament de Justícia i, per tant, no intervé en les designacions dels pèrits ja que aquesta tasca correspon als propis òrgans jurisdiccionals.

El Departament de Justícia obre la convocatòria un cop l’any.

Inscripció de professionals a la llista d’ofici de pèrits judicials per al 2022.