Col·lectiu format per educadores i educadors socials que treballen amb gent gran, salut mental i drogodependències.

A Catalunya, actualment, no hi ha cap òrgan legal que contempli la figura professional de l’educadora i educador social en l’àmbit sanitari.

Amb el nou plantejament del Pla de Salut 2016-2020 i sobretot el nou model d’atenció comunitària, la nostra professió pot aportar riquesa en el treball interdisciplinari i incloure’s com un professional més de l’atenció a les persones vist des d’un model biopsicosocial.

La nova visió del sistema sanitari permet que els educadors i educadores socials puguem generar nous contextos que afavoreixin que les persones usuàries dels serveis puguin optar a una atenció plena centrada en la persona.

L’acompanyament en qualsevol dels processos vitals d’una persona és una de les nostres funcions i creiem que l’escolta activa en aquest acompanyament facilita, en la majoria dels casos, un benestar fonamental per a les persones ateses. Ser escoltat i tenir veu pot prevenir molts dels conflictes que podrien esdevenir més tard.

L’educador/a social és facilitador de contextos, siguin quins siguin, i té les habilitats socials i comunicatives per ajudar a mediar entre grups de persones.